Ogólne Warunki Umowy

(tekst obowiązujący od dnia 17 maja 2023 r.)

 W celu pobrania, wydrukowania i wyświetlenia Umowy kliknij tutaj.

 

Niniejsze Ogólne Warunki Umowy (zwanej dalej: Umową)

w zakresie Sklepu internetowego oraz usług świadczonych na rzecz konsumentów

ILCSI E-kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Siedziba główna: Üdülő út 37, H-1021 Budapeszt, Węgry

Miejsce prowadzenia działalności: Attila út 79. al. 1-3, H-1012 Budapeszt, Węgry

Numer rejestracyjny: Cg.01-09-288142

Organ rejestrujący i prowadzący rejestr: Stołeczny Sąd Rejestrowy (Węgry)

Email: w języku węgierskim: ugyfelszolgalat@ilcsi.com ; w języku angielskim:  customercare@ilcsi.com

Telefon: +36-1/200-5603

Strona WWW: www.ilcsi.com

NIP: 25770171-2-41

EU NIP: HU25770171

W zakresie profesjonalnych usług dostępnych na Stronie internetowej (dla kosmetyczek, studentów kosmetologii, dystrybutorów) oraz usług informacyjnych serwisu

 Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT

Siedziba główna: H-1021 Budapest, Üdülő út 37. Magyarország

Miejsce prowadzenia działalności: Attila út 79. al. 1-3. H-1012 Budapeszt oraz Üdülő út 35. budynek B., H-1021 Budapeszt. Węgry

Numer rejestracyjny: Cg. 01-09-698591

Organ rejestrujący i prowadzący rejestr: Stołeczny Sąd Rejestrowy (Węgry)

Email: info@ilcsi.com

Telefon: +36-1/200-5603

Strona WWW: www.ilcsi.com

NIP: 12688470-2-41

EU NIP: HU12688470

(zwane dalej łącznie: Ilcsi) 

jako usługodawca, określa zasady korzystania ze stron internetowych i portali społecznościowych (zwanych dalej Stroną internetową) oraz usług dostępnych za pośrednictwem Strony, a także stanowi o niedopuszczalnych działaniach użytkowników.

Informujemy, że Ilcsi jest przedsiębiorcą i dystrybutorem, w związku z czym, jeśli są Państwo konsumentami, do niniejszej Umowy mają zastosowanie prawa konsumenckie wynikające z unijnego prawa ochrony konsumentów.

Dostawca hostingu: Google Cloud EMEA Limited (70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland)  https://cloud.google.com/ https://cloud.google.com/contact.

1. CEL STRONY INTERNETOWEJ

Celem Strony internetowej jest obsługa usług dostępnych na Stronie. Wśród nich jest możliwość dokonywania zakupów w sklepach internetowych dostępnych na Stronie (zwanych dalej Sklepem Internetowym), a także uzyskania informacji o naszych usługach, produktach i firmie. W Sklepie Internetowym głównie realizujemy sprzedaż detaliczną produktów kosmetycznych pod marką „Ilcsi”, a okresowo istnieje możliwość rejestracji na nasze wydarzenia i zakupu biletów na nie. Za pośrednictwem naszej Strony Użytkownicy profesjonalni będą mieli także możliwość uzyskiwania informacji o naszych imprezach i szkoleniach branżowych, zamawiania ich oraz pobierania naszych materiałów branżowych.
2. UŻYTKOWNICY

Zarejestrowani użytkownicy: na Stronie internetowej istnieje możliwość zarejestrowania się. Użytkownikiem staje się osoba dokonująca rejestracji. Użytkownicy, którzy dokonają pomyślnej rejestracji otrzymują konto użytkownika, do którego będą mogli się zalogować. Zarejestrowani Użytkownicy po zalogowaniu mogą składać zamówienia w ramach konta użytkownika oraz zarządzać swoimi zamówieniami i innymi treściami w tym miejscu

Na Stronie internetowej istnieje możliwość rejestracji dla użytkowników indywidualnych oraz dla profesjonalistów (jako kosmetyczka, student kosmetologii bądź dystrybutor).

W zależności od rodzaju rejestracji zarejestrowani Użytkownicy mogą przeglądać i uzyskiwać dostęp do określonych usług, produktów i funkcji (np. mogą składać zamówienia, uczestniczyć w programie lojalnościowym lub wydarzeniach branżowych).

Rejestracja kont klientów indywidualnych oraz dostęp do nich są również możliwe za pomocą kont Facebook i Google. Przy pierwszej próbie logowania do konta w serwisie społecznościowym system przekierowuje odwiedzającego do odpowiedniego dostawcy serwisu społecznościowego celem zadeklarowania przesłania swoich danych do Sklepu Internetowego. Podczas takiej rejestracji, jeśli tylko Użytkownik wyrazi zgodę na przekazanie nam swoich danych, otrzymujemy od dostawcy usług społecznościowych pełne imię i nazwisko oraz adres e-mail powiązany z profilem społecznościowym. W celu sfinalizowania rejestracji pojawi się interfejs wymagany do utworzenia profilu, wypełniony podanym nazwiskiem, imieniem oraz adresem e-mail, który musi zostać zaakceptowany przez Użytkownika.

Zarejestrowani Użytkownicy indywidualni mają możliwość łączenia kont z Użytkownikami profesjonalnymi, tj. kosmetologami. W trakcie połączenia Użytkownik profesjonalny może złożyć wniosek o połączenie do zarejestrowanego Użytkownika indywidualnego lub odwrotnie, który może zatwierdzić lub odrzucić wniosek. Połączeni Użytkownicy mają możliwość otrzymywania rekomendacji produktów oraz w niektórych przypadkach, rabatów.

Użytkownicy składający zamówienie: Na Stronie internetowej jest możliwość składania zamówień. Istnieje możliwość złożenia zamówienia w Serwisie. Na podstawie niniejszej Umowy za Użytkownika uważa się osobę składającą zamówienie w Sklepie Internetowym lub na Stronie.

Zasady specjalne: dokonać rejestracji i złożyć zamówienie może osoba, która:

 • podała wymagane dane
 • złożyła oświadczenia wymagane do złożenia zamówienia oraz
 • zaakceptowała jako wiążące dla siebie postanowienia niniejszej Umowy.

Newsletter: na Stronie internetowej istnieje możliwość zapisania się do newslettera reklamowego. Na podstawie niniejszej Umowy za Użytkownika uważa się osobę zapisującą się i zapisaną do newslettera.

Działania w mediach społecznościowych: Na naszych portalach społecznościowych jest możliwość śledzenia nas, polubienia lub komentowania naszych postów, zamieszczania postów, udostępniania naszych postów lub oceniania nas. Zgodnie z niniejszą Umową, Użytkownik to osoba, która nas obserwuje, lubi, komentuje nasze posty, ocenia nas, udostępnia nasze posty, publikuje dla nas lub wykazuje inną aktywność na naszych portalach społecznościowych.

Użytkownicy przeglądarki: Osoba przeglądająca Stronę internetową bez składania zamówienia także podlega postanowieniom niniejszej Umowy. Korzystając ze Strony internetowej i przeglądając ją Użytkownik zgadza się na warunki niniejszej Umowy.

W dalszej części Umowy osoby spełniające powyższe warunki nazywane są: Użytkownikiem lub Państwem.

W dalszej części niniejszego dokumentu zasady dotyczące składania zamówień dotyczą również rejestracji oraz newslettera, chyba że wskazano inaczej.

JEŚLI NIE MASZ UKOŃCZONYCH 18 LAT

Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, poproś rodzica o przeczytanie poniższych postanowień i udzielenie Ci pomocy w korzystaniu ze Strony internetowej i dokonywaniu zakupów. Jeśli nie masz ukończonych 16 lat, to przed wyrażeniem zgody na wykorzystywanie plików cookies lub zapisaniem się do newslettera, poproś rodzica o przeczytanie poniższych postanowień i udzielenie Ci pomocy w zaznaczeniu właściwej opcji w tych kwestiach.

Dla rodziców: Na Stronie internetowej Ilcsi Użytkownicy mogą korzystać z różnych usług. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą samodzielnie składać zamówień na nasze produkty, usługi ani rejestrować się na naszej Stronie internetowej. Dlatego w przypadku osób niepełnoletnich poniżej 18 roku życia prosimy, aby zamówienia były składane przez rodziców. Postanowienia niniejszego rozdziału dotyczą również osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Zapisanie się do newslettera oraz wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies jest możliwe dla osób powyżej 16 roku życia, dlatego w przypadku osób niepełnoletnich poniżej 16 roku życia prosimy, aby te zgody były udzielone przez rodziców.

3. OŚWIADCZENIA

Pobierając Stronę, zamawiając produkt lub usługę na Stronie i akceptując niniejszą Umowę, zobowiązują się Państwo do:

 • zaświadczenia, że ​​rozumieją i znają język Umowy, którym jest węgierski lub angielski na węgierskojęzycznej Stronie internetowej, angielski na anglojęzycznej Stronie internetowej oraz polski na polskojęzycznej Stronie internetowej, oraz że nie stoi mu to na przeszkodzie w używaniu go;
 • spełnienia warunku wstępnego do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym lub na Stronie internetowej, czyli zapoznania się i w pełni zrozumienia niniejszej Umowy, w szczególności ograniczeń odpowiedzialności określonych w pkt 12 niniejszej Umowy oraz przyjmuje ją jako obowiązującą, przestrzega jej postanowień i na tej podstawie korzysta z usług Strony internetowej w sposób dobrowolny i z własnej woli;
 • zaświadczenia, że dane osobowe podane w trakcie składania zamówienia są prawidłowe, zgodne z prawdą, nie wprowadzają w błąd oraz nie naruszają praw innych osób (np. nie składa zamówień i nie używa Strony internetowej i Sklepu internetowego w imieniu innej osoby bez uzyskania jej zezwolenia);
 • niepodejmowania podczas korzystania ze Strony internetowej żadnych działań nielegalnych, niezgodnych z niniejszą Umową lub niedozwolonych (w tym niechcianej komunikacji elektronicznej oraz nieuprawnionego wtargnięcia lub próby nieuprawnionego wtargnięcia, próby zakłócenia działania systemu informatycznego Strony internetowej) i przestrzega wszystkich zasad dotyczących postępowania i działań Użytkowników;
 • niewykorzystywania Strony internetowej do nękania, oczerniania, zniesławiania, naruszania praw człowieka, osobistych lub innych praw innych Użytkowników lub do działalności politycznej;
 • przyjęcia do wiadomości, że jeśli nie podadzą Państwo wszystkich informacji wymaganych do korzystania ze Sklepu internetowego lub usług dostępnych na Stronie internetowej lub wyłączą niektóre aplikacje, usługi Strony internetowej mogą w całości lub w części być niedostępne.

- ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ PAŃSTWO DO TEGO, ŻE W ZWIĄZKU Z CZYNNOŚCIAMI DOKONYWANYMI PRZEZ PAŃSTWA JAKO UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANYMI Z KORZYSTANIEM ZE STRONY (W TYM M.IN. NIEPRZESTRZEGANIEM OŚWIADCZEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYM PUNKCIE ORAZ OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY) W PEŁNI ZREKOMPENSUJĄ PAŃSTWO WSZELKIE SZKODY WYRZĄDZONE ILCSI ORAZ W PEŁNI ZREKOMPENSUJĄ OSOBOM TRZECIM REPREZENTUJĄCYM ILCSI ŻĄDANIA ZWIĄZANE Z PAŃSTWA AKTYWNOŚCIĄ JAKO UŻYTKOWNIKA, JAK RÓWNIEŻ W ODNIESIENIU DO ZAMIESZCZANYCH I DOSTARCZANYCH PRZEZ PAŃSTWA DANYCH I TREŚCI, BEZ OGRANICZEŃ CZASOWYCH. PEŁNE ODSZKODOWANIE OZNACZA RÓWNIEŻ ODSZKODOWANIE ZA BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE SZKODY, UTRACONE KORZYŚCI ORAZ KOSZTY PROCEDURALNE I PRAWNE.

Za ważne uważa się zamówienie wyłącznie tego Użytkownika, który spełnia warunki określone w punktach 2 i 3 niniejszej Umowy oraz który przyjął zobowiązania zawarte w postanowieniach Umowy.

4. GŁÓWNE CECHY NASZYCH PRODUKTÓW I USŁUG

GŁÓWNE CECHY SKLEPU INTERNETOWEGO: Firma Ilcsi prowadzi Sklep internetowy, w ramach którego zajmuje się sprzedażą detaliczną produktów kosmetycznych.

W związku z naszą działalnością detaliczną produkty znajdujące się w Sklepie internetowym możemy sprzedawać wyłącznie w ilościach detalicznych, co dla Użytkowników indywidualnych oznacza maksymalnie 3 sztuki danego produktu przy jednym zakupie (z wyjątkiem maseczek w proszku sprzedawanych w ilości 15 sztuk przy jednym zakupie).

Podstawowe parametry każdego z produktów są dostępne po kliknięciu na nazwę produktu. W sklepie internetowym Ilcsi może udostępniać użytkownikom profesjonalnym inne produkty niż użytkownikom indywidualnym. Przed użyciem produktów zdecydowanie zalecamy skonsultowanie się z profesjonalnym kosmetologiem. Nieodpowiednie stosowanie niektórych produktów może spowodować trwałe uszkodzenie skóry!

Porady dotyczące produktów dostępnych w Sklepie internetowym można uzyskać pod następującymi adresami: w języku węgierskim: ugyfelszolgalat@ilcsi.com; w języku angielskim: customercare@ilcsi.com.

Doradztwo na czacie (chat): Firma Ilcsi na Stronie internetowej w określonych porach na interfejsach czatowych może również udostępnić możliwość zasięgnięcia porad dotyczących produktów dostępnych w Sklepie internetowym. Pragniemy zwrócić uwagę, że doradztwo w formie chatu nie jest świadczone przez Ilcsi, Ilcsi odpowiada wyłącznie za udostępnienie platformy chatowej. Doradztwo jest świadczone przez udzielającego odpowiedzi eksperta kosmetologa. Pragniemy także zwrócić uwagę, że doradztwo w formie chatu nie stanowi kompletnych porad kosmetycznych dotyczących produktów, porady opierają się wyłącznie na informacjach podanych w ramach zainicjowanej przez Pana/Panią rozmowie. Na podstawie odpowiednich przepisów, Ilcsi wyklucza w najszerszym zakresie odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody wynikające lub związane z informacjami podanymi podczas konsultacji na czacie lub niedostarczeniem istotnych informacji. W celu uzyskania pełnego zakresu porad zalecamy, przy pierwszej sposobności, skontaktować się z nami pod jednym z poniższych adresów e-mail: w języku węgierskim: ugyfelszolgalat@ilcsi.com; w języku angielskim: customercare@ilcsi.com, bądź skontaktować się osobiście z ekspertem Ilcsi ds. kosmetologii.

Ceny: Ceny podane w Sklepie internetowym na węgierskiej Stronie internetowej podane są w węgierskich forintach, na angielskiej Stronie internetowej w Euro, na polskiej Stronie internetowej w polskich złotych i są cenami brutto zawierającymi podatek VAT oraz inne obowiązkowe opłaty, lub w przypadku abonamentu - jeśli występuje - również wszystkie koszty za okres rozliczeniowy. Podana cena zakupu jest całkowitą ceną zakupu produktu. Ceny podane na Stronie internetowej dotyczą wyłącznie zamówień składanych poprzez Stronę internetową. Firma Ilcsi zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Zmiany cen produktów obowiązują z chwilą opublikowania na Stronie internetowej. Zmiana nie wpływa na cenę już zamówionych produktów. Oprócz całkowitej ceny zakupu podana jest także cena jednostkowa produktu. Przy każdym produkcie wskazana jest również najniższa cena sprzedaży brutto z ostatnich 30 dni (poprzednia cena).

Informacje dotyczące opłat za dostawę i płatności za pobraniem znajdują się w dokumencie „Informacje dot. płatności i dostawy” (link). 

Rabaty: W przypadku posiadania kuponu rabatowego do wykorzystania w Sklepie internetowym, wysokość rabatu znajdą Państwo w informacjach dołączonych do kuponu, które zawsze wskazują wysokość rabatu do potrącenia z cen podanych w Sklepie internetowym oraz okres ważności i warunki wykorzystania kuponu. W przypadku obniżki ceny, Ilcsi opublikuje również pierwotną (nieobjętą rabatem) cenę produktu.

Wytwarzanie produktów: Pragniemy poinformować, że w zakresie wytwarzania produktów kosmetycznych firma Ilcsi stosuje zasady Dobrej Praktyki Wytwarzania („GMP”, czyli „Good Manufacturing Practice”). Dobra Praktyka Wytwarzania (GMP) spełnia wymagania międzynarodowej normy MSZ EN ISO 22716:2008. System Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) wdrożony zgodnie z normą, zawiera wytyczne dotyczące produkcji, kontroli, przechowywania i transportu produktów kosmetycznych. Korzystając z systemu Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) w sposób udowodniony jesteśmy w stanie w sposób ciągły wytwarzać produkt kosmetyczny spełniający oczekiwania klientów oraz obowiązujące wymogi prawne i inne wymogi regulacyjne.

WYDARZENIA, SZKOLENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ: Na Stronie internetowej wskazane są także wydarzenia, szkolenia, aktywności, które są sprzedawane, promowane są przez nas głównie Użytkownikom profesjonalnym, ale okazjonalnie udostępniamy je także Użytkownikom indywidualnym lub jedynie informujemy o nich. Warunki zakupu lub uczestnictwa w tych wydarzeniach Warunki ich zakupu lub uczestnictwa w nich znajdują się na podstronie Wydarzenia. Wydarzenia przeznaczone wyłącznie dla Użytkowników profesjonalnych dostępne są na Koncie Użytkownika profesjonalnego.

GŁÓWNE CECHY REJESTRACJI: Na Stronie internetowej istnieje możliwość zarejestrowania się. Oprócz rejestracji dla klientów indywidualnych zapewniamy możliwość rejestracji profesjonalnych użytkowników (dla kosmetyczek, studentów kosmetologii lub dystrybutorów). W ramach rejestracji dla klientów indywidualnych po rejestracji zostaje utworzone konto użytkownika, w którym po zalogowaniu istnieje możliwość śledzenia złożonych zamówień i składania nowych zamówień oraz uzyskania dostępu do różnych funkcji i treści w zależności od rodzaju rejestracji (np. programu lojalnościowego, połączenia konta z Użytkownikiem profesjonalnym, to znaczy z kosmetyczką lub pozostawianie recenzji produktów lub Użytkowników profesjonalnych, czyli kosmetyczek). W ramach usług rejestracyjnych firma Ilcsi udostępnia Użytkownikowi spersonalizowane konto użytkownika (dalej: Konto Użytkownika) umożliwiające kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej. Na Koncie Użytkownika istnieje możliwość zarządzania także danymi podanymi w celu korzystania z konta. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu skorzystania z tej usługi niezbędne jest wykonanie rejestracji klienta indywidualnego lub rejestracji konta profesjonalnego.

Usunięcie Konta Użytkownika: Korzystając z konta indywidualnego, jego usunięcie możliwe jest poprzez naciśnięcie przycisku „Usuń konto” po zalogowaniu. Usunięcie takiego konta, po potwierdzeniu jego usunięcia, jest natychmiastowe i nie ulega przywróceniu. Prosimy pamiętać, że wraz z usunięciem Konta trwałemu usunięciu ulegną także dostępne treści oraz związane z nim usługi (np. punkty lojalnościowe). W związku z tym zalecamy zapoznanie się z usługami powiązanymi i ich warunkami przed usunięciem konta oraz upewnienie się, że zawartość Konta Użytkownika została zapisana przed usunięciem. W przypadku rejestracji konta profesjonalnego usunięcie Konta Użytkownika nie następuje natychmiast, po kliknięcie na przycisk „Usuń” należy zaczekać na zatwierdzenie usunięcia przez administratora.

GŁÓWNE CECHY USŁUGI NEWSLETTERA: W ramach usługi newslettera Użytkownik ma możliwość podania swoich danych kontaktowych w celu otrzymywania aktualności, ofert promocyjnych od nas zapisując się do newslettera. Na tej podstawie Użytkownik będzie regularnie informowany przez nas o naszych aktualnościach, ofertach w postaci elektronicznego newslettera. Mamy możliwość udostępniania newsletterów o różnych różnych typach i treściach. W takim przypadku może się zdarzyć, że część z nich będzie dostępna tylko na określonych powierzchniach Strony (np. na powierzchniach profesjonalnych, powierzchniach ogólnodostępnych). Użytkownicy mają możliwość subskrybowania kilku rodzajów newsletterów jednocześnie, jeśli takie istnieją i jeśli ma dostęp do wszystkich odpowiednich interfejsów. Na naszą prośbę Użytkownik może także wysłać do nas opinię o zakupionym w Sklepie internetowym produkcie lub o Sklepie internetowym. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji naszego newslettera. Zapisanie się do niego jest możliwe w ogólnodostępnej części Strony, jak również w samym Koncie Użytkownika.

Rezygnacja z subskrypcji dostępna jest na dole newsletterów oraz w Koncie Użytkownika.

PODSTAWOWE FUNKCJE DZIAŁALNOŚCI NA STRONIE SPOŁECZNOŚCIOWEJ: Na portalu społecznościowym Ilcsi masz możliwość śledzenia strony Ilcsi, polubienia jej, komentowania postów Ilcsi, publikowania, oceniania i udostępniania postów lub uczestniczenia w innych usługach dostępnych na portalu społecznościowym. Należy pamiętać, że usługi te są udostępniane Użytkownikowi przez dostawcę serwisu społecznościowego, zgodnie z jego własnymi warunkami umownymi, które Użytkownik akceptuje, korzystając z usług społecznościowych.

POPRAWIANIE WPROWADZONYCH DANYCH: Poprawianie nieprawidłowo wprowadzonych danych jest możliwe na stronie rejestracji, zamówienia lub czatu, poprzez zmianę odpowiednich danych przed kliknięciem na przycisk wysłania zamówienia lub potwierdzenia rejestracji. Po dokonaniu rejestracji, zmiana danych rejestracyjnych jest możliwa w zakładce „Profil“ na Koncie Użytkownika, poprzez usunięcie błędnych danych, wprowadzenie poprawnych danych i zapisanie zmian. W przypadku posiadania Konta Użytkownika, można także zmienić dane podane do newslettera i je zapisać. Po złożeniu zamówienia poprawienie przez Państwa błędnie podanych w zamówieniu danych nie będzie możliwe. Prosimy pamiętać o tym, że złożone zamówienia zostaną zrealizowane na podstawie podanych przez Państwa danych.

WARUNKI DZIAŁANIA STRONY INTERNETOWEJ I SKLEPU INTERNETOWEGO: Ilcsi informuje, że do korzystania ze Strony internetowej i ze Sklepu Internetowego wymagane jest połączenie z Internetem oraz responsywny telefon komórkowy (górny limit: 767px), tablet (dolny limit: 768px, górny limit: 1023px) lub urządzenie stacjonarne, w przypadku którego nie ma ograniczeń co do minimalnej prędkości pobierania, jednak niska przepustowość łącza może ograniczyć szybkość Strony internetowej. Za zapewnienie połączenia z Internetem odpowiada Użytkownik, firma Ilcsi nie ma wpływu na to ani na parametry łącza. Korzystanie ze Strony internetowej i Sklepu Internetowego wymaga również posiadania przeglądarki internetowej (obsługiwane przeglądarki: Chrome, Firefox, Safari, iOS, Android), za których posiadanie odpowiada Użytkownik. Prosimy pamiętać, że korzystanie ze starszych przeglądarek może ograniczać dostęp i szybkość działania Strony.

Udostępniana przez Ilcsi Strona internetowa i Sklep internetowy są dostępne w języku węgierskim i angielskim na węgierskojęzynej wersji strony, po angielsku na anglojęzycznej wersji strony oraz po polsku na polskojęzycznej wersji strony.

Niniejszym przyjmują Państwo do wiadomości, że Ilcsi obsługuje Stronę za pośrednictwem usługi w chmurze i że domena zapewniająca dostęp jest jedną z głównych domen międzynarodowych. Ilcsi nie gwarantuje, że Strona i dostępne na niej usługi są dostępne lub działają prawidłowo we wszystkich krajach ani że spełniają Państwa potrzeby.

Ilcsi identyfikuje Użytkowników na podstawie ich adresu IP i po wyrażeniu zgody może zaoferować przekierowanie na stronę w języku innym niż ten, który jest w użyciu w przeglądarce. Można również w dowolnym momencie łatwo powrócić do strony w innym języku, klikając ikonę odpowiedniego języka.

OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO: 1) Strona internetowa do zarządzania danymi korzysta z protokołu https, dzięki czemu Użytkownik i serwer komunikują się za pośrednictwem zaszyfrowanego połączenia; 2) płatność jest dokonywana za pośrednictwem własnego interfejsu dostawcy usług płatniczych, Ilcsi przekazuje dane osobowe wymagane do zapłaty przez dostawcę usług płatniczych, transfer odbywa się w sposób zautomatyzowany. W przypadku zapisanych kart bankowych ich dane są przechowywane anonimowo, z wyjątkiem 4 ostatnich znaków numeru karty bankowej.

ZMIANA STRONY INTERNETOWEJ: Firma Ilcsi w celu udoskonalenia Sklepu internetowego i usług regularnie rozwija i aktualizuje Stronę internetową, dlatego Użytkownik akceptuje, że Ilcsi bez uprzedniego powiadomienia może zmieniać formę i właściwości Strony internetowej, Sklepu internetowego i usług lub dowolnego ich aspektu (na stałe lub tymczasowo), może wstrzymać udostępnianie Strony internetowej, Sklepu internetowego lub usług (lub dowolnej ich funkcji lub części) o ile będzie to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto Strona internetowa może od czasu do czasu automatycznie pobierać i instalować aktualizacje, a Użytkownik wyraża zgodę na ich pobieranie.

OCHRONA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH (PONIŻEJ 18 LAT): Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu ochrony nieletnich Ilcsi ma prawo do ograniczenia korzystania ze Strony internetowej osobom nieletnim.

ZARZĄDZANIE DANYMI: Prosimy o dokładne zapoznanie się z Polityki ochrony danych osobowych w zakresie zarządzania Państwa danymi (link).

5. PROCES SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ, ZAWARCIA UMOWY: 

A)      SKLEP INTERNETOWY:

Proces składania zamówień:

Zakupy w Sklepie internetowym są możliwe po złożeniu zamówienia drogą elektroniczną. Użytkownik wybiera żądany produkt, następnie może umieścić produkt w koszyku i podać zamawianą ilość danego produktu po kliknięciu na przycisk koszyka znajdujący się obok produktu. Przegląd i ewentualna zmiana zamówienia jest możliwa po kliknięciu na ikonę koszyka. Zaakceptowanie ewentualnych zmian następuje po kliknięciu na przycisk akceptacji zmian. W przypadku chęci usunięcia produktu znajdującego się w koszyku, należy kliknąć na ikonę usunięcia produktu. W przypadku chęci kontynuowania zakupów, należy wrócić do strony wyświetlania produktów i powtórzyć powyższą procedurę związaną z dodaniem wybranego produktu do koszyka. Następnie pojawi się możliwość zalogowania na konto i złożenia zamówienia w charakterze zarejestrowanego Użytkownika lub dokonania zakupu bez logowania. W celu zalogowania należy podać adres e-mail i hasło podane uprzednio podczas rejestracji. W przypadku pominięcia opcji logowania, należy podać dane niezbędne do złożenia zamówienia. W tym miejscu jest również możliwość poprawienia lub usunięcia błędnych danych przed kliknięciem na przycisk wysłania zamówienia. Zmiana danych jest możliwa po ich usunięciu i ponownym wprowadzeniu. Istnieje możliwość także utworzenia Konta Użytkownika (zarejestrowania się) poprzez zaznaczenie opcji tworzenie Konta Użytkownika podczas wprowadzania danych. W przypadku logowania się system automatycznie zaproponuje wprowadzone przy rejestracji danych z zamówienia. Następnie należy wybrać sposób płatności i dostawy (tylko jeśli dostępnych jest więcej niż jedna opcja) i zaznaczając odpowiednie pola zaakceptować niniejszą Umowę, w szczególności punkty, które różnią się od przepisów węgierskiego kodeksu cywilnego oraz złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką Prywatności. Złożenie zamówienia jest możliwe wyłącznie po podaniu wymaganych danych, zaakceptowaniu niniejszej Umowy i jej poszczególnych punktów oraz zapoznaniu się z Polityka ochrony danych osobowych. W przypadku chęć zakupu danego produktu, należy kliknąć na przycisk wysłania zamówienia. Kontynuacja zakupów lub modyfikacja zamówienia jest możliwa po kliknięciu na przyciski oznaczające kontynuacje zakupów lub powrót do koszyka. Istnieje również możliwość wykorzystania ewentualnych rabatów (np. kodu kuponu rabatowego) w zamówieniu poprzez wpisanie danych w odpowiednim polu przed wysłaniem zamówienia. Prosimy przeczytać poniższe postanowienia dotyczące tej kwestii. Kliknięcie przycisku złożenia zamówienia pociąga za sobą obowiązek dokonania zapłaty, co Państwo wyraźnie potwierdzają wysyłając zamówienie (klikając przycisk złożenia zamówienia). W przypadku wyboru formy płatności należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale „Płatność”.

Po wysłaniu zamówienia zostanie wysłana do Pana/Pani automatyczna wiadomość systemowa, nie stanowiąca jednak potwierdzenia zamówienia. Użytkownicy indywidualni na swoim Koncie użytkownika mogą znaleźć swoje poprzednie zamówienia.

Zarejestrowani Użytkownicy indywidulani na swoim na Koncie Użytkownika mają dostęp do swoich dotychczasowych zamówień oraz punktów lojalnościowych naliczanych po zamówieniach. Za zakupy dokonane bez rejestracji (jako gość) punkty lojalnościowe nie będą naliczane. Klikając w przycisk ponownego dodania do koszyka, można będzie na nowo zamówić wybrany produkt z poprzednich zamówień.

Proces monitorowania dostępności (prośba o powiadomienie):

Monitorowanie dostępności: W przypadku chęci zakupu jednego z naszych produktów, który w danej chwili nie jest dostępny w Sklepie internetowym:

 • w chwili, gdy stanie się on dostępny, informacja o tym zostanie zamieszczona obok produktu i możliwe będzie jego zamówienie
 • mogą Państwo ustawić monitorowanie dostępności produktu przy pomocy przycisku „powiadom, gdy będzie ponownie dostępny”. W przypadku podania w tym celu ważnego adresu e-mail, zostaną Państwo powiadomieni, gdy produkt ponownie będzie dostępny w Sklepie internetowym.

Wykorzystanie rabatów (np. kodu rabatowego): lcsi umożliwia zakupy produktów lub usług dostępnych w Sklepie internetowym lub na Stronie internetowej z rabatem. Dokonując zakupów w Sklepie internetowym wszelkie rabaty na produkty (np. kupony), produkty bezpłatne, usługi świadczone po obniżonej cenie lub bezpłatne, zaakceptowana opłata (np. darmowa wysyłka) udzielony  rabat lub zniżka obowiązuje tylko w przypadku spełnienia warunków oznaczonych w informacjach dotyczących danego rabatu, zniżki, wykorzystanie rabatu jest możliwe tylko w oznaczonym okresie ważności i w określony sposób, w przypadku określonego asortymentu produktów tylko w odniesieniu do określonych produktów, a rabat lub zniżka nie może zostać zamieniona na gotówkę lub kredyt. Podczas jednego zakupu można otrzymać tylko jeden rabat.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z rabatu otrzymanego w ramach rekomendacji produktu na podstawie diagnostyki kosmetycznej lub ze zniżki (kuponu rabatowego) służącej do promocji wybranych produktów, dany rabat może być wykorzystany włącznie do zakupu produktów lub jednego z produktów wymienionych w rekomendacji produktów lub w informacjach dołączonych do kuponu, w okresie ważności wskazanym w rekomendacji produktu, z tym, że w ramach jednego zakupu dany produkt można nabyć wyłącznie w maksymalnej ilości określonej w niniejszej Umowie. Wykorzystanie rabatu jest możliwe przy pierwszym zakupie w Sklepie internetowym po otrzymaniu rekomendacji produktu lub kuponu, w przypadku tego zakupu pełny rabat wygasa, nie jest możliwe wykorzystanie w przypadku następnych zamówień, nawet jeśli rabat został wykorzystany tylko częściowo. Wszelkie zniżki, rabaty niewykorzystane w okresie ważności nie mogą być wykorzystane w późniejszym terminie.

Proces płatności: Dokonanie płatności pełnej kwoty ceny zakupu zamówionych produktów i usług jest możliwa w sposób i za opłaty wskazane w dokumencie „Informacje dot. płatności i wysyłki” (link). Przed złożeniem zamówienia prosimy o dokładne zapoznanie się z ww. Dokumentem, z metodami płatności i ewentualnymi opłatami dodatkowymi.

Jeśli na Stronie internetowej istnieje możliwość zaznaczenia opcji płatności przy odbiorze towaru i zaznaczą Państwo tę opcję, zobowiązują się Państwo do opłacenia pełnej ceny zakupu w chwili odbioru towaru osobie wykonującej dostawę towaru lub osobie w inny sposób przekazującej Państwu towar w sposób określony w dokumencie „Informacje dot. płatności i wysyłki” (link). Ilcsi przysługuje prawo do określenia opłaty za płatność przy odbiorze, której dokładna kwota jest podana w dokumencie „Informacje dot. płatności i wysyłki” (link).

Jeżeli na Stronie internetowej dostępna jest opcja dokonania płatności przelewem, pełną cenę zakupu za towary lub usługi można uiścić w formie przedpłaty dokonanej za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych przed odbiorem towaru lub skorzystaniem z usługi.

Jeżeli na Stronie internetowej istnieje możliwość bezpośredniej zapłaty za zakupiony towar lub usługę, po wybraniu metody płatności zostaną Państwo przekierowani na stronę dostawcy usług płatniczych, na której należy podać wymagane dane dotyczące płatności i złożyć oświadczenia, a następnie zapłacić pełną cenę zakupu/opłaty za produkt lub usługę poprzez kliknięcie przycisku płatności. Po udanej płatności dostawca usług płatniczych przekieruje Państwa z powrotem na Stronę internetową, jednocześnie przesyłając powiadomienie do Państwa i Ilcsi z potwierdzeniem dokonanej płatności.

W celu udogodnienia procesu płatności zarejestrowani Użytkownicy mają możliwość zapisania na swoim Koncie Użytkownika danych karty, z której korzystali w momencie wcześniejszej płatności. Dzięki temu, jej dane nie muszą być wprowadzane ponownie w przypadku późniejszych płatności online. Niezarejestrowani Użytkownicy nie mają wyświetlanej opcji zapisania danych swojej karty. Dane zapisanych kart są kodowane i na Koncie Użytkownika wyświetlane są jedynie jej ostatnie 4 znaki.

Produkty pozostają wyłączną własnością firmy Ilcsi do chwili zapłacenia firmie Ilcsi całkowitej ceny zakupu za produkty oraz ewentualnych opłat za usługi powiązane (np. dostawę). Jeżeli cena zakupu lub opłata w części lub całości z jakiegokolwiek powodu i w jakikolwiek sposób zostaną zwrócone klientowi, prawa własności danych produktów w odpowiednim zakresie zostanie przeniesione na firmę Ilcsi, chyba że Stroną uzgodnią inaczej.

Proces potwierdzania: Użytkownik otrzyma na podany przez  siebie adres e-mail potwierdzenie zamówienia – a w przypadku dokonania płatności także potwierdzenie płatności w ciągu maksymalnie 48 godzin od złożenia zamówienia. W przypadku błędnego zamówienia lub zamówienia nie pochodzącego od Państwa oraz jakichkolwiek innych problemów związanych z zamówieniem, prosimy niezwłocznie skontaktować się z firmą Ilcsi pod adresem ugyfelszolgalat@ilcsi.com w języku węgierskim oraz pod adresem customercare@ilcsi.com w języku angielskim. Prosimy zawsze sprawdzić adres e-mail podany podczas zakupów. Ilcsi nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wprowadzony adres e-mail i w takim przypadku potwierdzenie zakupu także nie zostanie do Państwa przesłane.

Faktura: Ilcsi wystawia fakturę w formacie PDF, która jest udostępniana Użytkownikowi jako załącznik do wiadomości e-mail. Jeśli Użytkownik chce otrzymać osobną fakturę za określone pozycje, musi je zamówić oddzielnie. Akceptując niniejszą Umowę Użytkownik nieodwołalnie wyraża zgodę na wystawianie przez Ilcsi faktury w formie elektronicznej.

Zawarcie Umowy: Umowa między Użytkownikiem a firmą Ilcsi zostaje zawarta elektronicznie w chwili potwierdzenia zamówienia przez firmę Ilcsi w formie wiadomości e-mail. Umowa między Użytkownikiem a firmą Ilcsi zostaje zawarta w chwili wysłania wiadomości e-mail z potwierdzeniem.
Kliknięcie na przycisk zamówienia oznacza wysłanie oferty do firmy Ilcsi, która to oferta jest wiążąca dla Użytkownika. Jeżeli Użytkownik w ciągu 48 godzin nie otrzyma potwierdzenia zamówienia, złożona oferta nie jest już wiążąca w stosunku do niego i zostaje on zwolniony z obowiązku odebrania zamówionego produktu lub usługi. W takim przypadku firma Ilcsi zwróci pełną kwotę zapłaconą już przez Użytkownika jako cenę zakupu, w tym ewentualne koszty poniesione w związku z realizacją zamówienia, najpóźniej w ciągu czternastu dni od powzięcia wiadomości o odstąpieniu od zamówienia.

Po złożeniu nowego zamówienia każdorazowo zostaje zawarta nowa Umowa nawet jeśli strony umowy są te same.

Czas trwania umowy: Umowa zawarta w celu zamówienia produktu lub usługi pomiędzy Użytkownikiem a Ilcsi obowiązuje przez czas oznaczony, do czasu pełnego wykonania zobowiązań w niej zawartych.

Najkrótszy termin realizacji zobowiązań Użytkownika: okres od złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty do otrzymania zamówionych produktów i usług oraz uiszczenia ceny zakupu, opłaty i kosztów z tym związanych.

Nieprawidłowe dane: Firma Ilcsi dokłada wszelkich starań do wyświetlania na Stronie internetowej prawidłowych informacji, jednak może się zdarzyć, że niektóre dane, informacje są wyświetlane na Stronie internetowej w sposób nieprawidłowy lub niekompletny. Jeżeli dane i ceny produktów lub usług są wyświetlane na Stronie internetowej w sposób nieprawidłowy lub niekompletny, firma Ilcsi zastrzega sobie prawo do skorygowania błędu lub uzupełnienia braków przy poinformowaniu zainteresowanych Użytkowników. W takim przypadku firma Ilcsi nie jest zobowiązana do dostarczenia produktu lub usługi po niewłaściwej cenie lub właściwościach, natomiast niezwłocznie po stwierdzeniu błędu poinformuje składającego Zamówienie Użytkownika o prawidłowych danych i zaoferuje dostawę po prawidłowej cenie zakupu lub faktycznych właściwościach. Znając prawidłową cenę zakupu i faktyczne właściwości Użytkownik składający Zamówienie może odstąpić od zamówienia lub potwierdzić zamówienie, w przypadku niedopłaty poprzez zapłacenie brakującej kwoty, a w przypadku nadpłaty poprzez żądanie zwrotu pieniędzy powyżej prawidłowej ceny. W przypadku odstąpienia firma Ilcsi w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia Użytkownika zwróci pełną kwotę zapłaconą przez Użytkownika, włącznie z ewentualnymi kosztami wysyłki (zapłaconymi za dostawę), a w przypadku nadpłaty – kwotę nadpłaty.

Podanie dodatkowych danych: Jeżeli w celu prawidłowego wykonania Umowy firma Ilcsi będzie potrzebować od Użytkownika dodatkowych danych lub jeśli zaistnieje okoliczność odnośnie Użytkownika o której poinformowanie firmy Ilcsi jest niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania firmy Ilcsi o zaistnieniu takiej okoliczności lub do podania takiej informacji, danych.

B)       REJESTRACJA

Proces rejestracji: Na Stronie internetowej istnieje możliwość dokonania rejestracji klienta indywidualnego. Po wprowadzeniu wymaganych danych i złożeniu odpowiednich oświadczeń należy kliknąć przycisk potwierdzenia rejestracji. Rejestracja wymaga potwierdzenia, o którym Użytkownik zostaje poinformowany przez nas. Poprawienie nieprawidłowo wprowadzonych danych jest możliwe na formularzu rejestracji, poprawiając odpowiednie dane przed kliknięciem na przycisk wysłania potwierdzenia rejestracji. Po dokonaniu rejestracji zmiana danych rejestracyjnych jest możliwa w zakładce Profil na Koncie Użytkownika, poprzez usunięcie błędnych danych, wprowadzenie poprawnych danych i zapisanie zmian.

Rejestracja klientów indywidualnych jest bezpłatna.

Zawarcie umowy: W przypadku Rejestracji Umowa o Rejestrację pomiędzy Użytkownikiem a Ilcsi zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą potwierdzenia Rejestracji. Najkrótszy czas trwania zobowiązań Użytkownika: czas utrzymywania przez Użytkownika Rejestracji.

C)       USŁUGA DORADZTWA ONLINE (CHAT)

Proces doradztwa online (chatu): Jeśli firma Ilcsi udostępni taką usługę na Stronie internetowej, będzie możliwe przesłanie pytań dotyczących produktów dostępnych w Sklepie internetowym na interfejsie czatowym (np. wprowadzając tekst, wysyłając zdjęcie) bezpośrednio do eksperta kosmetologa poprzez naciśnięcie przycisku Wyślij. Ekspert kosmetolog wyśle odpowiedź w interfejsie chatu lub w wiadomości e-mail wysłanej do Użytkownika. Dostęp do platformy czatu Ilcsi zapewnia na Stronie. Ilcsi i ekspert kosmetolog świadczący usługę będą traktować podane informacje jako poufne i będzie nimi zarządzać tylko w zakresie niezbędnym do wykonania usługi.

Korzystanie z czatu i związanej z nim usługi doradztwa kosmetycznego jest bezpłatne.

Zawarcie Umowy: Umowa pomiędzy Użytkownikiem a firmą Ilcsi zostaje zawarta poprzez skorzystanie z usługi doradztwa online (chat), np. poprzez przesłanie wiadomości przez Użytkownika. Minimalny czas trwania zobowiązań Użytkownika: czas udziału Użytkownika w rozmowie czatowej.

D)      NEWSLETTER

Proces subskrypcji do newslettera: Na Stronie internetowej istnieje możliwość zapisania się do regularnego elektronicznego newslettera reklamowego zawierającego oferty, aktualności, nowości firmy Ilcsi. Dostęp do rodzajów newsletterów i interfejsu subskrypcji na Stronie oraz do newsletterów dostępnych tylko dla niektórych Użytkowników można uzyskać na podstronie Strony internetowej dostępnej dla odpowiednich Użytkowników. Po wprowadzeniu wymaganych danych i złożeniu odpowiednich oświadczeń należy kliknąć przycisk rejestracji do newslettera. Jeśli Użytkownik chce poprawić podane dane, może to zrobić w interfejsie subskrypcji przed kliknięciem na przycisk rejestracji do newslettera usuwając nieprawidłowe dane i wprowadzając poprawne dane, a po kliknięciu na przycisk rejestracji do newslettera poprawiając dane w punkcie menu zawierającym ustawienia newslettera Konta użytkownika. Jeśli Użytkownik chce zrezygnować z subskrypcji newslettera, może to zrobić na swoim Koncie Użytkownika pod swoimi danymi osobowymi, poprzez zaznaczenie lub odznaczenie opcji newslettera, bądź kliknięcie linku rezygnacji z subskrypcji znajdujący się w newsletterze.

Usługa wysyłania newslettera jest bezpłatna.

Zawarcie umowy: Umowa o świadczenie usługi newslettera zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Ilcsi zostaje zawarta wraz z zarejestrowaniem się, na czas nieokreślony. Najkrótszy okres zobowiązań Użytkownika: okres do momentu rezygnacji z subskrypcji.

E)        USŁUGI INFORMACYJNE

Na Stronie internetowej istnieje możliwość przeglądania i zapoznania się z informacjami wyświetlanymi przez Ilcsi. Rozpoczynając przeglądanie Użytkownik akceptuje warunki niniejszej Umowy, które będą obowiązywać pomiędzy Użytkownikiem a firmą Ilcsi na czas przeglądania. Minimalny czas trwania zobowiązań Użytkownika: czas przeglądania Strony internetowej.

F)       PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Działania w portalach społecznościowych: Użytkownik ma możliwość śledzenia, polubienia, komentowania postów Ilcsi, publikowania, oceniania, udostępniania postów na portalu społecznościowym Ilcsi. Należy pamiętać, że usługi te są udostępniane Użytkownikowi przez dostawcę serwisu społecznościowego, zgodnie z jego własnymi warunkami umownymi, które Użytkownik akceptuje, korzystając z usług społecznościowych. Aktywność Użytkownika w mediach społecznościowych podlega postanowieniom niniejszej Umowy, w szczególności (ale nie wyłącznie) Oświadczeniom zawartym w punkcie 3 niniejszej Umowy oraz zasadom dotyczącym Treści zawartych w punkcie 14 poniżej.

Nieodpłatność usługi i opłaty określa dostawca usług społecznościowych.

Zawarcie umowy: Umowa ta zostaje zawarta między Użytkownikiem a Ilcsi na czas nieokreślony w momencie rozpoczęcia aktywności Użytkownika na portalu społecznościowym. Najkrótszy czas trwania zobowiązań Użytkownika: czas trwania działalności w portalu.

Zasady niniejszej Umowy uzupełniają warunki umowne dostawców usług portalu społecznościowego. W przypadku rozbieżności między niniejszą Umową a nimi zastosowanie mają zasady danego portalu społecznościowego.

Postanowienia szczególne dla usług REJESTRACJI, NEWSLETTERA, DORADZTWA ONLINE (CHATU), PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH ORAZ INFORMACYJNYCH (przeglądanie na stronie):

Rozpoczęcie świadczenia usług: Korzystając z tych usług, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Ilcsi rozpocznie świadczenie usług bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy, a także wyrazi wyraźną prośbę rozpoczęcia świadczenia tych usług nie później niż w ciągu 14 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy. Usługi uznaje się za w pełni wykonane, gdy treści cyfrowe lub usługa stają się dostępne dla użytkownika. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE PO CAŁKOWITYM WYKONANIU USŁUG UTRACI 14-DNIOWE PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY BEZ PRZYCZYNY. Informujemy jednak, że niezależnie od tego Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z tych usług na podstawie niniejszej Umowy (np. może zrezygnować z newslettera lub usunąć swoje Konto Użytkownika).

G)      PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

Ilcsi udostępnia Indywidualny Program Lojalnościowy Online (Program Lojalnościowy) Użytkownikom posiadającym ważną Rejestrację konta indywidualnego i Konto Użytkownika na Stronie Internetowej w tym Sklepie Internetowym, w którym również wyświetlane są punkty lojalnościowe za prezentowane produkty/usługi. W przypadku zakupu produktów i/lub usług w ramach Programu Lojalnościowego, poprzez logowanie do Konta Użytkownika, Użytkownicy otrzymują punkty lojalnościowe, których wartość może zostać wykorzystana podczas kolejnych zakupów w Sklepie Internetowym lub wymieniona na usługi. Punktów lojalnościowych nie można wymieniać bezpośrednio na pieniądze ani przekazywać osobom trzecim. Wartość zgromadzonych i  wymienianych punktów lojalnościowych jest dostępna tutaj (link).

W programie mogą uczestniczyć wyłącznie Użytkownicy indywidualni zarejestrowani na Stronie. Podczas indywidualnej rejestracji online, poprzez zaakceptowanie Ogólnych Warunków Umowy oraz Polityki Prywatności, rejestrujący są automatycznie włączani do Programu Lojalnościowego, nie ma potrzeby osobnego zapisywania się do niego. Użytkownicy z profesjonalną Rejestracją (kosmetyczki, studenci kosmetologii, partnerzy handlowi) nie mogą zapisywać się do Programu Lojalnościowego.

Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym jest bezpłatne i nie powoduje powstania obowiązku zakupu dla uczestniczącego w nim Użytkownika.

Punkty lojalnościowe są gromadzone na wirtualnym koncie zarejestrowanego Użytkownika po każdym zarejestrowanym zakupie. Użytkownicy dokonujący zakupu bez ważnej rejestracji lub bez zalogowania się na zarejestrowane Konto Użytkownika w momencie zakupu, a także jeśli do logowania zostanie użyty inny adres e-mail, nie będą mieli zaliczanych punktów lojalnościowych za dane zamówienie nawet później.

Program Lojalnościowy jest powiązany tylko z jedną walutą (HUF, EUR, PLN), programy między różnymi walutami/krajami nie są ze sobą kompatybilne. W związku z tym punkty lojalnościowe i rabaty zebrane w Sklepach Internetowych różnych Stron internetowych obowiązują wyłącznie w Sklepie Internetowym danej Strony (w Sklepie Internetowym dostępnym na Stronie, w którym istnieje ważna rejestracja indywidualna), nie można ich wykorzystać do zakupów w Sklep internetowy innych Stron internetowych.

Użytkownicy mają możliwość zbierania jedynie całych punktów lojalnościowych, nie ma możliwości zbierania punktów ułamkowych. Punkty lojalnościowe mogą być zbierane wyłącznie za zakupione i opłacone produkty i usługi dostępne na Stronie. Punkty lojalnościowe można również zbierać za produkty/usługi objęte rabatem, produkty Ilcsi oraz produkty i usługi zakupione za kupony, jednak punkty lojalnościowe nie są naliczane za bezpłatne próbki produktów, upominki oraz opłaty za wysyłkę i opakowanie lub świadczenia inne niż cena zakupu produktu i usługi.

Punkty lojalnościowe naliczane są niezwłocznie w przypadku płatności kartą, w przypadku płatności przelewem po otrzymaniu płatności, jednak nie później niż w ciągu dwóch dni od dnia wpłynięcia płatności, są dostępne na Koncie Użytkownika i można je wykorzystać na kolejne zakupy.

Nie ma ograniczeń co do maksymalnej liczby punktów lojalnościowych, które można zebrać, a Ilcsi zastrzega sobie prawo do określenia i przyznania dodatkowych punktów za określone produkty lub usługi podczas specjalnych promocji.

W przypadku zarejestrowanych Użytkowników indywidualnych aktualne saldo punktowe, naliczanie i wykorzystanie punktów lojalnościowych można sprawdzić po zalogowaniu na Konto Użytkownika.

W przypadku rezygnacji Użytkownika z zakupu (zwrotu produktów) lub braku zapłaty, zwrotu ceny zakupu lub opłaty serwisowej danego produktu lub usługi, Ilcsi odliczy punkty lojalnościowe naliczone za dane zamówienie z salda punktowego Użytkownika.

Punkty lojalnościowe zostaną również odjęte w przypadku oczywistego błędu, nadużycia lub oszustwa w odniesieniu do salda punktów, dlatego Ilcsi zastrzega sobie prawo do nienaliczania punktów lojalnościowych z powodu nielegalnego gromadzenia punktów lojalnościowych lub odliczenia już przyznanych punktów lojalnościowych.

Jeżeli rezygnacja jest częściowa, to znaczy w przypadku zakupu kilku produktów lub usług w jednym czasie, nie dotyczy wszystkich produktów lub usług, wówczas Ilcsi odliczy od naliczonych punktów jedynie te, które dotyczą anulowanych produktów/usług.

Odnośnie powyższego, jeżeli przed odliczeniem punktów Użytkownik wykorzystał już taką samą liczbę punktów, jak liczba odliczonych później punktów lojalnościowych, wówczas jego saldo punktowe może być ujemne, w takim przypadku w pierwszej kolejności punkty lojalnościowe zebrane później posłużą do uzupełnienia ujemnego salda punktowego i dopiero po całkowitym uzupełnieniu deficytu saldo punktowe zostanie powiększone.

Realizacja punktów lojalnościowych:

Punkty lojalnościowe mogą być wymieniane na wszystkie produkty i usługi dostępne w Sklepie Internetowym, w ten sposób, że Użytkownik opłaci część lub całość ceny zakupu produktów lub usług (w tym koszty wysyłki) za pomocą równowartości Punktów lojalnościowych. Tak więc wartość punktów lojalnościowych, które Użytkownik chce wykorzystać, jest odejmowana od całkowitej wartości koszyka - aż do jego całkowitej wartości.

Punkty lojalnościowe mogą być zrealizowane wyłącznie w przypadku wystawienia faktury na nazwisko właściciela Rejestracji.

Punkty lojalnościowe można również wykorzystać na produkty i usługi zakupione ze zniżką lub kuponem. W przypadku promocji cenowych brana jest pod uwagę wartość koszyka pomniejszona o wykorzystane punkty lojalnościowe. Innymi słowy, jeśli koszyk nie osiągnie wartości oferującej rabat wraz z wykorzystanymi punktami lojalnościowymi, Użytkownikowi nie przysługuje rabat/prezent ogłoszony w danej promocji cenowej.

W przypadku rezygnacji z zakupu całego koszyka, jeżeli zarejestrowany Użytkownik opłacił część lub całość ceny zakupu zamówionych produktów lub usług za pomocą swoich punktów, ilość wykorzystanych punktów zostanie ponownie doliczona do salda Użytkownika, pod warunkiem, że produkt(y) - jeśli odbywa się to na mocy niniejszej Umowy - zostanie zwrócony Ilcsi przez Użytkownika zgodnie z niniejszą Umową. Punkty wykorzystane do opłacenia wysyłki nie są zwracane. Rozliczenie punktów następuje w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od zwrotu towaru. W przypadku częściowej rezygnacji – tj. gdy Użytkownik wycofa się z części całkowitej wartości koszyka – ilość punktów wykorzystanych w odniesieniu do produktów lub usług, których dotyczy wycofanie, nie zostanie ponownie doliczona do salda zarejestrowanego Użytkownika, jednak Ilcsi uzna, że zostały one wykorzystane przez Użytkownika do uregulowania ceny zakupu produktu/produktów, z których Użytkownik nie zrezygnował.

W przypadku częściowego zwrotu, gdy pełna wartość koszyka została rozliczona punktami, wówczas za produkt lub usługę, których dotyczy zwrot, zostaną zwrócone wykorzystane punkty, w przypadku produktu w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych po jego całkowitym zwrocie, a w przypadku usługi niezwłocznie. Jeżeli w zamówieniu wykorzystano więcej punktów lojalnościowych niż cena zakupu produktu lub usługi, których anulowanie nie dotyczy, na wirtualne konto lojalnościowe Użytkownika zostanie doliczona taka ilość punktów, która przekracza wartość punktów lojalnościowych możliwych do wykorzystania do wysokości ceny zakupu produktu lub usługi, której anulowanie nie dotyczy.

Rezygnacja z Programu Lojalnościowego:

Ponieważ Program Lojalnościowy jest związany z Rejestracją indywidualną i jest jego nieodłączną częścią, odstąpienie od niego jest możliwe tylko w przypadku usunięcia całego Konta Użytkownika indywidualnego. Anulowanie rejestracji można zainicjować poprzez kliknięcie/naciśnięcie funkcji Usunięcia Profilu po wejściu na Konto Użytkownika. Niewykorzystane punkty lojalnościowe są automatycznie usuwane w momencie usunięcia Konta Użytkownika i nie mogą być później zwrócone (nawet jeśli ten sam Użytkownik zarejestruje się później ponownie z tymi samymi danymi i założy Konto Użytkownika na Stronie).

Ilcsi zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany lub zakończenia Programu lojalnościowego lub niektórych jego warunków w dowolnym czasie, w przypadku warunków zawartych w niniejszej Umowie, zgodnie z zasadami zmiany Umowy. W przypadku zakończenia Programu lojalnościowego lub anulowania punktów lojalnościowych gromadzonych przez długi czas, ale niezrealizowanych, Ilcsi poinformuje z wyprzedzeniem Użytkowników uczestniczących w Programie lojalnościowym, a następnie usunie niewykorzystane punkty lojalnościowe 30 dnia następującego po wysłaniu informacji. Za usunięcie punktów Użytkownikowi nie przysługuje żadne odszkodowanie ani wartość wirtualna.

6. FORMA, REJESTRACJA, DOSTĘPNOŚĆ UMOWY

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejsza Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Ilcsi zostaje zawarta elektronicznie i firma Ilcsi nie jest zobowiązana do przesłania Użytkownikowi papierowej kopii Umowy. Jednak Ilcsi umożliwia i poleca pobranie na własny nośnik lub wydrukowanie niniejszej Umowy po przeczytaniu i zaakceptowaniu. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że firma Ilcsi nie jest zobowiązana do archiwizowania Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a firmą Ilcsi, ani żadnej innej komunikacji lub transakcji. Niniejsza Umowa nie jest archiwizowana przez firmę Ilcsi. Niniejsza Umowa będzie dostępna na Stronie internetowej w menu „Ogólne Warunki Umowy”.

7.       JĘZYK UMOWY, FORMA PISEMNA

Niniejsza Umowa jest dostępna w następujących językach: na węgierskojęzycznej Stronie po węgiersku i angielsku, na anglojęzycznej Stronie po angielsku, na polskojęzycznej stronie po polsku. Niniejsza Umowa jest umową zawierana z Użytkownikiem na odległość, sposób dorozumiany i nie jest uważana za umowę pisemną

8.       ZMIANA UMOWY

Firma Ilcsi zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszej Umowy, z tym, że jest zobowiązana do powiadomienia Użytkownika za pośrednictwem Strony internetowej w formie opublikowanej informacji co najmniej 5 (pięć) dni przed wejściem w życie zmienionej umowy. W celu powzięcia wiadomości o zmianie Umowy i przejrzenia dokonanych zmian Użytkownik powinien posiadać dostęp do Internetu i regularnie sprawdzać Stronę internetową. Firma Ilcsi zobowiązuje się do wskazania daty wejścia w życie na początku tekstu Umowy dostępnej na Stronie internetowej. Zmiana umowy nie wpływa na realizację zamówień będących w toku. Zmodyfikowane postanowienia mają zastosowanie do zamówień złożonych po ich wejściu w życie.

Aktualna wersja Umowy jest dostępna w menu „Ogólne Warunki Umowy” na Stronie internetowej.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w przypadku korzystania przez niego ze Sklepu internetowego i Strony internetowej także po zmianie warunków niniejszej Umowy, zostanie to uznane przez firmę Ilcsi za akceptację zmienionej wersji Umowy.

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Odstąpienie od Umowy bez podania przyczyny: zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów (zgodnie z prawem Węgier na podstawie Rozporządzenia Rządu 45/2014 (II. 26)) Użytkownik będący konsument ma prawo odstąpić od Umowy lub zamówienia bez podania przyczyny w ciągu 14 dni.

Zwracamy uwagę, że ze względu na wyjątki prawne, w odniesieniu do produktów kosmetycznych Użytkownikowi przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy wyłącznie w przypadku, jeśli nie otworzył on opakowania produktu.

Jeśli produkt został otwarty i Użytkownik nie jest nim usatysfakcjonowany, może ubiegać się o zwrot ceny zakupu produktu w ramach niniejszej Umowy zgodnie z punktem 13 (RĘKOJMIA I GWARANCJA) poniżej.

Konsument: osoba fizyczna działająca poza swoim zawodem, samodzielnym zajęciem lub działalnością gospodarczą.

W przypadku zamówień w Sklepie internetowym: Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru. W przypadku kilku produktów wygasa po 14 dniach od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik otrzyma ostatni produkt. W przypadku dostawy produktu składającego się z kilku części lub sztuk, termin wygasa z chwilą otrzymania przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, ostatniej części lub sztuki.

Jeśli Użytkownik chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, powinien złożyć jednoznaczne oświadczenie o swoim zamiarze odstąpienia, wysyłając znajdujący się tutaj (link) wzór oświadczenia lub wyraźne oświadczenie o odstąpieniu firmie Ilcsi pocztą lub e-mailem na adres firmy Ilcsi wskazany na początku Umowy (H-1021 Budapest, Üdülő út 37. Węgry), lub wiadomość e-mail w języku węgierskim na adres ugyfelszolgalat@ilcsi.com lub na adres customercare@ilcsi.com w języku angielskim.

Użytkownik korzysta z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy w terminie, jeśli oświadczenie o odstąpieniu zostanie wysłane (pocztą lub e-mailem) przed upływem wskazanego powyżej terminu (nawet ostatniego dnia terminu).

Użytkownik może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy także w okresie między dniem zawarcia Umowy a datą odbioru towaru.

Jeśli Użytkownik złożył ofertę zawarcia Umowy, przysługuje mu prawo do wycofania oferty przed zawarciem Umowy, co powoduje wygaśnięcie obowiązku dotrzymania treści złożonej oferty.

W przypadku odstąpienia Użytkownika od Umowy, firma Ilcsi niezwłocznie, ale najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia Użytkownika zwróci pełną kwotę zapłaconą przez Użytkownika, włącznie z ewentualnymi kosztami wysyłki (zapłaconymi za dostawę), z wyjątkiem wszelkich dodatkowych kosztów poniesionych w wyniku wybrania przez Użytkownika sposobu wysyłki odmiennej od zaoferowanej przez firmę Ilcsi najtańszego standardowego sposobu wysyłki.

Podczas dokonywania zwrotu firma Ilcsi użyje tej samej metody płatności, która była użyta podczas pierwotnej transakcji, chyba, że Użytkownik wyrazi wyraźną zgodę na użycie innej metody płatności; Użytkownik nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych ze skorzystaniem z takiej metody zwrotu. Zwrot pieniędzy zostanie wstrzymany do chwili otrzymania przez nas produktu z powrotem lub potwierdzenia Użytkownika jego odesłania do nas: zostanie wzięta pod uwagę wcześniejsza z tych dwóch dat.

Użytkownik zobowiązany jest do zwrócenia Ilcsi lub odesłania nam towaru bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 14 dni od daty doręczenia nam oświadczenia o odstąpieniu od umowy (liczy się data nadania towaru lub data dostawy towaru). Termin uważa się za zachowany, jeśli produkt zostanie wysłany do nas przed upływem 14-dniowego okresu (nawet ostatniego dnia). Bezpośrednie koszty zwrotu produktu, takie jak koszty przesyłki ponosi Użytkownik. Firma Ilcsi nie odbiera przesyłki odesłanej za pobraniem.
Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za utratę wartości produktu wyłącznie wtedy, gdy nastąpiła ona w wyniku używania wykraczającego poza zakres wymagany do stwierdzenia cech, właściwości i funkcji produktu.

Firma Ilcsi potwierdzi otrzymanie oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy niezwłocznie w formie wiadomości e-mail.

Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) o świadczenie usługi, po całkowitym wykonaniu usługi, w przypadku realizacji usługi w całości świadczonej na podstawie umowy rodzącej obowiązek zapłaty, jeżeli firma rozpoczęła świadczenie za wyraźną, uprzednią zgodą konsumenta, a konsument przyjął do wiadomości, że po wykonaniu usługi w całości traci prawo do odstąpienia od umowy;

b) w odniesieniu do produktu lub usługi, których cena lub opłata zależy od wahań na rynku finansowym, na które firma nie ma wpływu i które mogą wystąpić przed upływem 14 dni;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) w przypadku umów zawartych w drodze przetargu publicznego;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawdo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn w przypadku otwarcia produktu, z uwagi na to, że zamówiony przez Użytkownika produkt jest w każdym przypadku zapieczętowanym towarem, którego zwrotu nie możemy przyjąć ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych

W przypadkach określonych w pkt a)-c) ie) powyżej Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, jeżeli Umowa została zawarta w ramach sprzedaży poza sklepem lub sprzedaży produktu w połączeniu z jego  prezentacją.

Odstąpienie od Umowy ze skutkiem natychmiastowym: Ilcsi może wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym i może zawiesić bądź anulować zamówienie Użytkownika w szczególności (ale nie wyłącznie) w następujących przypadkach:

 • w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszej Umowy (lub kodeksu postępowania, jeśli taki istnieje) lub obowiązującego prawa;
 • w przypadku nieuiszczenia w terminie ceny zakupu lub opłaty za zamówiony produkt lub usługę;
 • jeśli postępowanie Użytkownika stanowi uzasadnioną podstawę do tego lub w inny sposób powoduje szkody;
 • jeśli Użytkownik korzysta ze Sklepu internetowego lub usług w sposób niezgodny z przeznaczeniem;
 • jeśli Użytkownik naruszy lub w inny sposób nie dotrzyma regulowane przez obowiązujące przepisy prawne lub warunki umowne warunki własności intelektualnej;
 • jeśli firma Ilcsi zaprzestanie świadczenie usług.

W przypadku rejestracji, subskrypcji newslettera, konsultacji online (chat) oraz usług informacyjnych związanych z aktywnością w mediach społecznościowych, jeśli Użytkownik płaci za usługę swoimi danymi:

Odstąpienie od Umowy bez podania przyczyn: Zgodnie z przepisami prawa, Użytkownik będący konsumentem, może wypowiedzieć niniejszą Umowę w ciągu 14 dni od jej zawarcia i po tym czasie w dowolnym momencie może wypowiedzieć usługę. Ponieważ usługa nie podlega opłacie, Ilcsi nie ma w takim przypadku obowiązku zwrotu Użytkownikowi opłaty (a Użytkownik również nie ma obowiązku uiszczania opłat na rzecz Ilcsi za usługi już wykonane). Użytkownik może skorzystać z prawa do odstąpienia, przesyłając wzór oświadczenia (link) lub wyraźne oświadczenie w tej sprawie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik korzysta  prawa odstąpienia od Umowy w terminie, jeżeli wyśle oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Użytkownik ma obowiązek wysłać wyraźne oświadczenie o zamiarze odstąpienia od Umowy (lub wypełnić formularz oświadczenia) (na przykład pocztą lub drogą elektroniczną) na adres wskazany na początku Umowy Ilcsi (H-1021 Budapeszt, Üdülő út 37, Węgry) lub w języku węgierskim na adres ugyfelszolgalat@ilcsi .com; w języku angielskim na adres customercare@ilcsi.com.

Jeżeli świadczenie usługi nie zostało rozpoczęte, Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem warunków odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

Przyjmują Państwo do wiadomości i oświadczają, że po zakończeniu świadczenia usługi w całości lub w zakresie treści danych cyfrowych przekazywanych na niefizycznym nośniku danych (np. usługi informacyjnej na Stronie), po rozpoczęciu świadczenia – zważywszy, że Ilcsi rozpoczęło wykonanie za wyraźną, uprzednią zgodą Użytkownika - (patrz oświadczenie na końcu pkt. 5 niniejszej Umowy) tracą Państwo prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny na podstawie ww. warunków.

Jednak niezależnie od powyższych warunków, w przypadku Rejestracji, subskrypcji newslettera, konsultacji online (chatu) oraz usług informacyjnych i społecznościowych, Użytkownik, na podstawie niniejszej Umowy, może odstąpić od danej umowy bez podania przyczyny w dowolnym momencie poprzez jednostronne, pisemne oświadczenie skierowane do Ilcsi. 

Ilcsi może ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć niniejszą Umowę i może usunąć lub zawiesić
rejestrację Użytkownika, wysyłanie newslettera do Użytkownika, doradztwo online lub usługę informacyjną w szczególności (ale nie wyłącznie) w następujących przypadkach:

 • w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszej Umowy (lub kodeksu postępowania, jeśli taki istnieje);
 • jeśli postępowanie Użytkownika stanowi uzasadnioną podstawę do tego lub w inny sposób powoduje szkody;
 • jeśli Użytkownik korzysta ze Sklepu internetowego lub usług w sposób niezgodny z przeznaczeniem;
 • jeśli Użytkownik naruszy lub w inny sposób nie dotrzyma regulowane przez obowiązujące przepisy prawne lub warunki umowne warunki własności intelektualnej;
 • jeśli firma Ilcsi zaniecha świadczenie usług.

Zakończenie świadczenia usług związanych z działaniami w mediach społecznościowych podlega własnym warunkom umownym dostawców usług społecznościowych, powyższe warunki mają zastosowanie wyłącznie do rozwiązania niniejszej Umowy. Prosimy zwrócić uwagę, że w przypadku ewentualnego odstąpienia od umowy związanej z Państwa aktywnością społeczną, Umowa między Państwem a Ilcsi zostanie na nowo zawarta.

Postanowienia dla Użytkowników treści cyfrowych lub usług cyfrowych dostarczanych w zamian za cenę zakupu lub dane osobowe Użytkownika: Ilcsi zaprzestanie wykorzystywania treści innych niż dane osobowe Użytkownika (dostarczane lub tworzone przez Użytkownika) generowane podczas korzystania z wyżej wymienionych treści lub usług, chyba że a) takich treści nie można używać w połączeniu z treściami cyfrowymi lub usługami cyfrowymi dostarczanymi przez Ilcsi, lub b) odnosi się wyłącznie do działań konsumenta podczas korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczanych przez Ilcsi, oraz c) jeśli zostały połączone przez Ilcsi z innymi danymi i nie można ich oddzielić lub wymaga to nieproporcjonalnego wysiłku, lub d) został wyprodukowany wspólnie przez konsumenta z innymi osobami i może być nadal używany przez innych konsumentów. Dane te, z wyjątkiem zawartych w pkt a)-c), są udostępniane przez Ilcsi konsumentowi na jego żądanie, a konsument jest uprawniony do ich odzyskania nieodpłatnie, bez ograniczeń, w rozsądnym terminie, w powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie danych.

W przypadku odstąpienia od Umowy Ilcsi może uniemożliwić konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych i usługi cyfrowej, w szczególności poprzez uniemożliwienie konsumentowi dostępu do treści cyfrowych i usługi cyfrowej lub wyłączenie konta użytkownika konsumenta. W przypadku odstąpienia od Umowy Konsument zobowiązuje się do powstrzymania się od korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej oraz od udostępniania ich osobom trzecim. Jeżeli treść cyfrowa została dostarczona na fizycznym nośniku danych, konsument musi niezwłocznie zwrócić fizyczny nośnik danych na koszt firmy na żądanie firmy w ciągu czternastu dni od powzięcia wiadomości o odstąpieniu od umowy. Za korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej w okresie poprzedzającym rozwiązanie Umowy Konsument obowiązany jest do uiszczenia opłaty proporcjonalnej do usługi wykonanej zgodnie z umową

10. WARUNKI WYKONANIA UMOWY

Dostawa i odbiór przypadku zamówień w Sklepie internetowym:
Firma Ilcsi zobowiązuje się do podjęcia próby doręczenia przesyłki zawierającej zamówienie do odbiorcy w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia, w przypadku utrudnień w dostawie i niemożności dotrzymania tego terminu firma Ilcsi lub upoważniona przez nią osoba odpowiedzialna za wysyłkę niezwłocznie poinformuje o tym Użytkownika i dołoży wszelkich starań w celu możliwie najszybszej dostawy produktów.

Odbiór produktów jest możliwy w jeden ze sposobów wskazanych w dokumencie „Informacje dot. Płatności i Dostawy„ (link). Użytkownik powinien wybrać sposób dostawy przez złożeniem zamówienia.

Koszt wysyłki: Koszt wysyłki jest zależny od strefy dostawy. Oznacza to, że Użytkownik musi uiścić opłatę za dostawę w wysokości wskazanej przy danej strefie dostawy, w której znajduje się adres odbiorcy.

Strefy dostawy i dokładne kwoty związanych z nimi kosztów wysyłki znajdują się w dokumencie „Informacje dot. Płatności i Dostawy„ (link).

Jeśli firma Ilcsi zapewni taką opcję i Użytkownik wybierze dostawę zamówienia z płatnością przy odbiorze, w tym przypadku oprócz ceny zakupu i kosztów wysyłki powinien on uiścić także opłatę za płatność przy odbiorze. Jeśli firma Ilcsi zapewni taką możliwość, może udostępnić Użytkownikowi możliwość dodatkowych usług związanych z wysyłką (np. szybką dostawę). Ewentualna opłata za płatność przy odbiorze oraz dokładne opłaty za usługi dodatkowe znajdują się w dokumencie „Informacje dot. Płatności i Dostawy„ (link).

Przed złożeniem zamówienia prosimy zapoznać się z dokumentem „Informacje dot. Płatności i Dostawy„ (link) i zasięgnąć informacji na temat możliwych sposobów i dokładnych kosztów dostawy.

Ilcsi w zakresie dostawy może skorzystać z usług podwykonawcy. Zapakowana zawartość zamówień złożonych w Sklepie internetowym zostaje przesłana przez firmę Ilcsi na adres dostawy lub adres punktu odbioru podany przez Użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do współpracy zarówno z Ilcsi, jak i z wyznaczoną przez Ilcsi firmą kurierską, w celu umożliwienia dostarczenia zamówionych produktów bezzwłocznie zgodnie z informacjami podanymi w momencie składania zamówienia.

Dostawca przesyłki przy dostawie lub odbiorze towarów nie jest zobowiązany do sprawdzania tożsamości odbiorcy. Odbiór potwierdzony jest podpisem osoby odbierającej towar lub zarejestrowaniem nazwiska osoby odbierającej towar przez dostawcę przesyłki, lub w przypadku odbioru w punkcie odbioru przesyłek potwierdzeniem odbioru. Jeżeli przesyłka zostanie odebrana nie przez Użytkownika, postanowienia niniejszej Umowy są wiążące dla Użytkownika pod każdym względem w taki sposób, jakby on był obecny przy odbiorze zamówienia. Dostawa zamówienia jest możliwa wyłącznie po opłaceniu (ewentualnej) płatności za pobraniem, podpisaniu potwierdzenia odbioru lub rejestracji nazwiska lub w przypadku odbioru w punkcie odbioru przesyłek po podaniu osobistego kodu.

W przypadku oczekiwania przekraczającego 15 minut kurier może anulować próbę doręczenia przesyłki i odjechać bez przekazania przesyłki, co oznacza, że pomyślna dostawa nie powiedzie się z winy Użytkownika.

W takim przypadku zamówienie zostanie zwrócone, Ilcsi je anuluje, a w przypadku płatności bezgotówkowej zwróci Użytkownikowi cenę zakupu. W takim przypadku Ilcsi nie jest zobowiązana do ponownego dostarczenia zamówienia Użytkownikowi, ale Użytkownik może złożyć nowe zamówienie na produkt.

Przy odbiorze zawsze prosimy sprawdzić odebrany produkt. W przypadku zauważenia uszkodzenia opakowania należy poprosić o sporządzenie protokołu i nie należy odbierać przesyłki.

Firma Ilcsi lub upoważniona przez nią firma kurierska może ograniczyć lub zawiesić zamówienie, dostawę przesyłki, może zmienić jej warunki, jeśli wymaga tego zdarzenie siły wyższej, przepisy prawne lub działania władz.

Specjalne zasady dotyczące rejestracji, newslettera, doradztwa online (chatu): Po dokonaniu rejestracji, zapisaniu się do newslettera lub rozpoczęciu korzystania z interfejsu czatowego firma Ilcsi jest zobowiązana do niezwłocznego zapewnienia odpowiednich usług, w przypadku Rejestracji do zapewnienia Konta Użytkownika, w przypadku newslettera do zapewnienia kolejnego newslettera reklamowego, a w przypadku doradztwa online do zapewnienia możliwości wysłania pytania i otrzymania odpowiedzi po rozpoczęciu użytkowania interfejsu czatowego.

Do świadczenia usług związanych z działalnością w serwisach społecznościowych mają zastosowanie warunki umowne dostawców usług serwisów społecznościowych.

11. PRAWA FIRMY ILCSI, KODEKSY POSTĘPOWANIA

Firma Ilcsi zastrzega sobie prawo (ale nie zobowiązuje się) do zweryfikowania tożsamości Użytkownika w celu uniknięcia wprowadzających w błąd danych uwierzytelniających i używania z treści wprowadzających w błąd, i w związku z tym firma Ilcsi jest uprawniona do ograniczenia dostępu Użytkownika do czasu zakończenia procesu weryfikacji. Wynikająca z tego tytułu zwłoka nie stanowi zwłoki realizacji usługi, ponieważ wraz z okresem trwania kontroli automatycznie przedłużony zostają określone w Umowie terminy realizacji.
Ilcsi zachowuje sobie prawo (nie jest do tego zobowiązane) do poprawienia błędów występujących na Stronie Internetowej.

Na chwilę obecną nie istnieje kodeks zachowań, dyrektywa dotycząca zachowania w odniesieniu do zakazu stosowania wobec konsumentów nieuczciwych praktyk handlowych, związanych z użytkowaniem Strony Internetowej lub Sklepu Internetowego. Dyrektywy dotyczące zachowania w trakcie użytkowania Strony Internetowej oprócz przestrzegania przez Ilcsi przepisów prawnych służą regulacji norm etycznych i zachowania. Ilcsi zachowuje sobie natomiast prawo (ale nie zobowiązuje się) do określenia dyrektyw dotyczących zachowania Użytkownika, ich upublicznienia lub zmiany w przyszłości zgodnie z zapisami dotyczącymi modyfikacji niniejszej Umowy. Zwracamy również uwagę, że w punkcie 14 poniżej opisane są zasady dotyczące publikowanych przez Użytkowników Treści, których należy przestrzegać podczas swojej aktywności jako Użytkownika.

12.  OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ, SKLEPU INTERNETOWEGO I USŁUG ODBYWA SIĘ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA.

LCSI JEST UPRAWNIONE W DOWOLNY MOMENCIE DO ZMIANY, ZAMKNIĘCIA STRONY INTERNETOWEJ ORAZ DOSTĘPNYCH NA NIEJ USŁUG ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ UMOWY DOTYCZĄCYMI ZMIAN, WYKLUCZA JAKĄKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKAJĄCĄ Z TYCH ZMIAN. ILCSI NIE JEST ZOBOWIĄZANA DO CIĄGŁEGO UDOSTĘPNIANIA USŁUG PODANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ.

ILCSI ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZACHOWANIE POSZCZEGÓLNYCH UŻYTKOWNIKÓW.

ILCSI NIE GWARANTUJE – POZA BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA – UŻYTECZNOŚCI, BEZBŁĘDNOŚCI I FUNKCJONALNOŚCI SERWISU, USŁUG I SKLEPU INTERNETOWEGO, JEGO ZGODNOŚCI Z OCZEKIWANIAMI UŻYTKOWNIKÓW, BEZPIECZEŃSTWA DZIAŁAJĄCEGO SERWERA ORAZ SZKÓD WYRZĄDZONYCH URZĄDZENIOM UŻYTKOWNIKA.

ILCSI NIE KONTROLUJE, EWENTUALNIE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE SKUTKI WYNIKAJĄCE Z FAKTU, ŻE OBOWIĄZUJĄCE REGULACJE PRAWNE ORAZ INNE PRZEPISY RELIGIJNE LUB SPOŁECZNE WŁAŚCIWE DLA TWOJEGO PRAWA OSOBISTEGO, MIEJSCA ZAMIESZKANIA LUB MIEJSCA POBYTU ZABRANIAJĄ LUB OGRANICZAJĄ KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ, USŁUG, SKLEPU INTERNETOWEGO LUB PODOBNYCH INNYCH SKLEPÓW INTERNETOWYCH.

ILCSI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA AWARIE LUB NIEDOSTĘPNOŚĆ Z PRZYCZYN OD NIEJ NIEZALEŻNYCH, ZA BRAK POŁĄCZENIA INTERNETOWEGO WYMAGANEGO DO KORZYSTANIA ZESTRONY I USŁUG NA NIEJ DOSTĘPNYCH LUB ZA KORZYSTANIE ZE STRONY I USŁUG NA NIEJ DOSTĘPNYCH (W TYM ZAMÓWIENIA W SKLEPIE INTERNETOWYM LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ) Z POWODU OGRANICZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA, URZĘDÓW, DZIAŁANIA SIŁY WYŻSZEJ LUB INNYCH PRZYCZYN.

ILCSI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W NAJSZERSZYM MOŻLIWYM ZAKRESIE NA PODSTAWIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW PRAWNYCH ZA BŁĘDY WE WPROWADZANIU DANYCH I WYŚWIETLANIU LUB ZA NIEPRAWIDŁOWO PODANE CENY.

UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA EWENTUALNĄ NIEPOPRAWNOŚĆ PODANYCH PRZEZ SIEBIE DANYCH. ILCSI NIE MA OBOWIĄZKU SPRAWDZANIA POPRAWNOŚCI PODANYCH DANYCH, JAK RÓWNIEŻ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SKUTKI BŁĘDNEGO LUB NIENALEŻYTEGO PODANIA DANYCH. UŻYTKOWNIK PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE KONSEKWENCJE WYNIKAJĄCE Z NIEDOSTATECZNYCH LUB NIEWŁAŚCIWIE PODANYCH DANYCH, KTÓRE MAJĄ NA NIEGO NIEODPOWIEDNI WPŁYW.

ZWRACAMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ, ŻE UŻYTKOWNIK JEST ODPOWIEDZIALNY ZA DOŁADNOŚĆ PODANYCH DANYCH KONTAKTOWYCH, W CELU DOSTARCZANIA WIADOMOŚCI ZWIĄZANYCH Z USŁUGAMI LUB PRZESYŁEK, ZA TO ABY TAKIE DANE BYŁY ODPOWIEDNIE DO DOSTARCZENIA WIADOMOŚCI I PRZESYŁEK ORAZ SPRAWDZANIA NADEJŚCIA WIADOMOŚCI I PRZESYŁEK, I O KTÓRYCH PRZYBYCIU UŻYTKOWNIK JEST INFORMOWANY.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ILCSI Z TYTUŁU REALIZACJI ZAMÓWIEŃ SKŁADANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ JEST OGRANICZONA DO CENY KONTRAKTOWEJ PRODUKTÓW, KTÓRYCH REALOZACJA DOTYCZY.

PEŁNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ILCSI Z TYTUŁU UMOWY OGRANICZA SIĘ DO PEŁNEJ KWOTY NETTO ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z UMOWĄ W CIĄGU 12 MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH USZKODZENIE.

ILCSI W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK WTÓRNE SZKODY, UTRATĘ ZYSKÓW LUB DOCHODÓW, UTRATĘ PRODUKTU LUB KORZYSTANIA Z USŁUG. NINIEJSZE OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE DOTYCZĄ SZKÓD, W KTÓRYCH OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI JEST WYKLUCZONE NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

Działanie siły wyższej: Dla celów niniejszej Umowy wszystkie nadzwyczajne zdarzenia, które uniemożliwiają wypełnienie niniejszej Umowy, są poza kontrolą Użytkownika i firmy Ilcsi, a skutkom, których ani Użytkownik, ani Ilcsi nie są w stanie zapobiec, będą kwalifikować się jako siła wyższa. Jeśli wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy zostanie uniemożliwione przez siłę wyższą pozostającą poza kontrolą zainteresowanej strony (Użytkownika lub Ilcsi), ani Użytkownik, ani Ilcsi nie ponoszą odpowiedzialności i nie kwalifikuje się to jako naruszenie umowy. W przypadku działania siły wyższej strona, której to dotyczy (Użytkownik lub Ilcsi) niezwłocznie poinformuje o tym drugą stronę i dołoży wszelkich starań, aby wykonać zobowiązania umowne w rozsądnym terminie. Jeżeli działanie siły wyższej trwa dłużej niż 2 miesiące, każda ze stron (Użytkownik lub Ilcsi) może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

13.  RĘKOJMIA I GWARANCJA

Rękojmia

Użytkownik będący konsumentem może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne w przypadku wadliwego wykonania przez Ilcsi.

Zgodnie z prawem węgierskim Użytkownik dochodzić roszczeń zgodnie z następującymi przepisami kodeksu cywilnego:

Według własnego uznania Użytkownik może wyegzekwować następujące roszczenia gwarancyjne:

Użytkownik może zażądać naprawy lub wymiany, chyba że przestrzeganie wybranego prawa gwarancyjnego jest niemożliwe lub powoduje nieproporcjonalne wydatki ze strony firmy w porównaniu z alternatywnym środkiem zaradczym. Jeżeli Użytkownik nie zażądał lub nie miał podstaw żądać naprawy lub wymiany, może żądać proporcjonalnego obniżenia ceny lub – w ostateczności – może odstąpić od Umowy. (Jeżeli Umowa nie dotyczy sprzedaży towarów lub odpłatnego dostarczania treści cyfrowych lub usług cyfrowych lub udostępniania danych osobowych Użytkownika, może dodatkowo naprawić wadę samodzielnie lub zlecić jej naprawę innej stronie na koszt Ilcsi).

Użytkownik również ma prawo żądać proporcjonalnego obniżenia ceny lub rozwiązania Umowy, jeśli Ilcsi nie naprawiła lub nie wymieniła towaru, lub zrobiła to, ale nie zapewnił zwrotu wymienionego towaru na własny koszt, albo odmówiła doprowadzenia towaru do zgodności z Umową; lub jeśli wada jest powtarzalna, pomimo prób Ilcsi doprowadzenia towarów do zgodności z Umową; wada jest na tyle poważna, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny lub natychmiastowe rozwiązanie Umowy; lub Ilcsi nie zobowiązała się do doprowadzenia produktu do zgodności z Umową lub z okoliczności wynika, że Ilcsi nie doprowadza produktów do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez znaczącej szkody dla Użytkownika. Jeżeli Użytkownik chce odstąpić od Umowy z powodu wadliwego wykonania, ciężar udowodnienia, że wada jest nieistotna, spoczywa na firmie. Konsument ma prawo do zatrzymania całości lub części pozostałej ceny zakupu, proporcjonalnie do wagi stwierdzonej niezgodności, do czasu wypełnienia przez Ilcsi swoich zobowiązań dotyczących zgodności wykonania i niezgodności.

Użytkownik może zmienić wybrane prawo rękojmi na inne, jednak koszt tej zamiany ponosi on sam, chyba że było to uzasadnione i firma podała ku temu powód.

Użytkownik jest zobowiązany do zgłoszenia wady niezwłocznie po jego wykryciu. Jeśli nie powiadomi Ilcsi o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od jej wykrycia, jest zobowiązany do poniesienia szkód wynikające z opóźnienia.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że po upływie dwuletniego okresu przedawnienia od dnia zawarcia Umowy nie można już dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi.

Użytkownik może egzekwować swoje roszczenia na wady materiałowe Ilcsi.

Zgłaszając roszczenie dotyczące rękojmi w ciągu 1 roku od daty dostawy, nie będzie ono uzależnione od niczego innego poza zgłoszeniem wady, pod warunkiem, że Użytkownik udowodni, że produkt został dostarczony przez Ilcsi. Jednak po upływie 1 roku od dnia spełnienia świadczenia to Użytkownik jest zobowiązany do udowodnienia, że stwierdzona przez niego wada istniała już w chwili świadczenia. (Jeżeli nie jest to towar lub usługa cyfrowa świadczona odpłatnie lub w zamian za dane osobowe Użytkownika, gdyż w takim przypadku okres ten wynosi 6 miesięcy.)

Ilcsi zapewni zwrot wymienionego produktu na własny koszt.

W przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta w całości lub w odniesieniu do produktów dostarczonych w ramach Umowy, Konsument jest zobowiązany do zwrotu przedsiębiorcy tych rzeczy na własny koszt; a Ilcsi ma obowiązek niezwłocznie zwrócić konsumentowi cenę zakupu/opłatę za usługę zapłaconą za dany produkt lub usługę cyfrową, w przypadku produktu, niezwłocznie po otrzymaniu produktu lub świadectwa zwrotu. Ilcsi dokonuje Konsumentowi zwrotu kwoty w taki sam sposób, w jaki Konsument dokonał zapłaty, a koszty zwrotu ponosi firma. Za wyraźną zgodą konsumenta firma może skorzystać z innego sposobu zapłaty zwrotu, jednak konsument nie zostanie z tego tytułu obciążony żadną dodatkową opłatą.

Produkt lub usługa cyfrowa świadczona odpłatnie lub w zamian za dane osobowe Użytkownika muszą nadawać się do określonego przez Użytkownika celu, o którym Użytkownik powiadomił Ilcsi najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który Ilcsi zaakceptowała, oraz musi nadawać się do celów wymaganych przez prawo dla tego samego rodzaju usług

Gwarancja na produkty

W przypadku zamówienia produktu w Sklepie internetowym: W przypadku wystąpienia wady zamówionego produktu Użytkownik jako konsument może wybrać dochodzenie roszczeń z tytułu ww. rękojmi za wady fizyczne lub roszczeń z tytułu gwarancji na produkt.

Zgodnie z prawem węgierskim Użytkownik może dochodzić roszczeń zgodnie z następującymi przepisami kodeksu cywilnego:

Jako roszczenie gwarancyjne na produkt Użytkownik żądać jedynie naprawy lub wymiany wadliwego produktu.

Produkt jest wadliwy, jeżeli nie spełnia wymagań jakościowych obowiązujących w chwili wprowadzenia go do obrotu lub nie posiada właściwości opisanych przez producenta.

Można dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji na produkt w ciągu dwóch lat od wprowadzenia produktu na rynek przez producenta. Po upływie tego terminu Użytkownik traci to prawo.

Można dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji na produkt tylko od producenta lub dystrybutora produktu. W przypadku roszczenia gwarancyjnego Użytkownik jest zobowiązany udowodnić wadę produktu.

Producent (dystrybutor) jest zwolniony z obowiązku gwarancji na produkty tylko wtedy, gdy udowodni, że:

- produkt nie został wyprodukowany lub wprowadzony do obrotu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, lub

- według stanu nauki i techniki wada nie była rozpoznawalna w chwili wprowadzenia go do obrotu lub

- wada produktu wynika ze stosowania przepisów prawa lub bezwzględnie obowiązujących przepisów urzędowych.

Do zwolnienia z gwarancji na produkt wystarczy, że producent (dystrybutor) udowodni jedną przyczynę.

Gwarancja:

lcsi udziela gwarancji handlowej zgodnie z poniższymi warunkami na produkty i usługi dostępne na Stronie i w Sklepie Internetowym, chyba że Ilcsi jest prawnie zobowiązana do udzielenia innych gwarancji oprócz tych określonych poniżej; w takim przypadku podejmie się gwarancji w zakresie bezwzględnie wymaganym przez przepisy prawa. Niezależnie od tego uprawnienia gwarancyjne wyszczególnione powyżej przysługują Użytkownikowi również w przypadku wadliwego wykonania Ilcsi, z tym że z tytułu tej samej wady nie można dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, ani reklamacji z tytułu rękojmi na produkt i gwarancji w tym samym czasie i równolegle względem siebie. Poza tym Użytkownikowi przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji handlowej niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz z tytułu gwarancji na produkt.  Ilcsi jest zwolniona z obowiązku wynikającego z gwarancji handlowej na podstawie niniejszej umowy określonej poniżej tylko wtedy, gdy udowodni, że przyczyna wady powstała po dostawie.

Gwarancja zwrotu pieniędzy:

Jeśli Użytkownik zakupił produkt w tym Sklepie internetowym, który jest zobowiązany do udzielenia gwarancji zwrotu pieniędzy w momencie zakupu a Użytkownik nie jest zadowolony z produktu, wtedy może zażądać zwrotu ceny zakupu zakupionego produktu (produktów) od Ilcsi, jeśli spełnione są następujące warunki:

Warunki gwarancji zwrotu pieniędzy:

 • Użytkownik skorzystać z gwarancji zwrotu pieniędzy tylko wtedy, gdy od zakupu minęło nie więcej niż 30 (trzydzieści) dni.
 • Użytkownik może skorzystać z gwarancji zwrotu pieniędzy tylko wtedy, gdy procent oryginalnego opakowania oraz zawartości produktu netto nie przekroczył co najmniej 75%.

Aby skorzystać z gwarancji zwrotu pieniędzy, należy:

 • Poinformować Ilcsi w języku węgierskim na adres ugyfelszolgalat@ilcsi.com oraz w języku angielskim na adres customercare@ilcsi.com, o chęci skorzystania z gwarancji zwrotu pieniędzy.
 • Poinformować we własnym imieniu, o żądaniu zwrotu ceny zakupu produktu (produktów) zapłaconej firmie Ilcsi lub kuponu o tej samej wartości uprawniającego do zakupu w Sklepie internetowym w ramach tej kwoty - gwarancja zwrotna.
 • Zwrócić do Ilcsi wszystkie produkty objęte gwarancją zwrotu pieniędzy w oryginalnym opakowaniu i zawierające co najmniej 75% oryginalnej zawartości netto opakowania podstawowego w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty zakupu (zwrot pocztowy do tej daty).
 • Uiścić płatność za zwrot towaru/ów. Ilcsi nie przyjmuj przesyłek za pobraniem.
 • w przypadku zamówienia kilka produktów, Użytkownik może zwrócić wszystkie produkty i zażądać gwarancji zwrotu pieniędzy za każdy produkt w terminie określonym w tym punkcie. W takim przypadku wszystkie produkty muszą spełniać warunki zawarte w niniejszym punkcie.

Zwrot kosztów zostanie dokonane w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od otrzymania zwróconych produktów. Podczas zwrotu płatności korzystamy przede wszystkim z metody płatności użytej w pierwotnej transakcji. Jeśli produkt(y) został(y) zakupione ze zniżką, Ilcsi zwróci Użytkownikowi płatność za obniżoną cenę.

Zwrot kosztów zostanie dokonany w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od otrzymania zwróconych produktów. Podczas zwrotu płatności korzystamy przede wszystkim z metody płatności użytej w pierwotnej transakcji. Jeśli Użytkownik zapłacił za produkty po obniżonej cenie, Ilcsi zwróci tę cenę Użytkownikowi

14. TREŚĆ, ZASADY MODEROWANIA

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści, informacje i dane, które przekazuje i wyświetla podczas korzystania ze Strony oraz podczas składania zamówienia, w tym między innymi za dane osobowe, wiadomości osobiste lub inne komentarze oraz konsekwencje wynikające z któregokolwiek z nich. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za legalność treści zamieszczanych na Stronie lub przekazywanych w trakcie korzystania ze Strony lub Sklepu internetowego (np. utworów chronionych prawem autorskim) za ich udostępnianie oraz za legalność treści, w tym za nienaruszanie praw i uzasadnionych interesów osób trzecich. Jeśli powyższe zobowiązania zostaną naruszone, a Ilcsi poniesie szkodę w związku z lub w wyniku naruszenia tych zobowiązań, Użytkownik zrekompensuje Ilcsi wszelkie szkody, w tym koszty prawne. Przesyłając i publikując treści, Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszej Umowy, w szczególności punktu 3 (Oświadczenia) oraz niniejszego punktu (Treść, Zasady moderowania).

Ilcsi, jako usługodawca, nie jest zobowiązany – niemniej ma prawo – do sprawdzania treści i informacji, które Użytkownik zamieszcza, wyświetla i publikuje. Ilcsi, jako usługodawca, nie ponosi odpowiedzialności za informacje, które przekazuje. Ponadto Ilcsi nie ma obowiązku wyszukiwania faktów i działań związanych z zachowaniem Użytkownika, które wskazują na nielegalną działalność.

Akceptując niniejszą Umowę, udostępniając, przesyłając lub udostępniając treści, Użytkownik wyraża zgodę na usunięcie przez Ilcsi (lub uniemożliwienie dostępu) do takich treści lub odniesień (linków) ze Strony, bez uprzedniego lub późniejszego powiadomienia, odszkodowania lub rekompensaty, które uzna za sprzeczne z Umową w ramach swoich wyłącznych uprawnień decyzyjnych, jeśli treści są między innymi:

 • nielegalne, sprzeczne z prawem
 • bezprawne
 • nieuczciwe
 • grożące, obraźliwe, napastliwe, nienawistne, podżegające do nienawiści, nawołują do podżegania, napastliwe wobec konkretnych osób;
 • zniesławiające, oszczercze
 • obsceniczne, wulgarne
 • agresywne, zastraszające, siejące strach
 • naruszające prawa człowieka, prawa osobiste lub inne osoby trzecie osób lub zawierają treści o charakterze politycznym
 • zawierające zakazane symbole, które znieważają lub oczerniają narody, symbole narodowe lub jakiekolwiek inne mniejszości lub symbole mniejszości narodowych
 • lub nieodpowiednie treści, które w inny sposób naruszają lub mogą naruszać niniejszą Umowę lub wymogi postępowania w dobrej wierze oraz postępowania uczciwego.

Jeżeli Ilcsi usunie treści uzyskane/przesłane odpłatnie zgodnie z niniejszym punktem, nie jest zobowiązany do zwrotu ceny Użytkownikowi. W przeciwnym razie Ilcsi nie zmieni treści, przesłanych przez Użytkownika.

Ponadto, zabrania się kopiowania treści usuniętych przez Ilcsi, cytowania usuniętych treści, a także bezcelowego wpisywania i kopiowania długich tekstów (flooding), publikowania treści beztekstowych (pustych) lub pozbawionych sensu oraz jawnej lub ukrytej działalności reklamowej z wyłączeniem Ilcsi własnych produktów lub produktów dystrybuowanych przez Ilcsi.

Ilcsi nie ma obowiązku ostrzegania Użytkownika przed usunięciem zawieranych przez niego treści a decyzja o usunięciu jego treści lub odmowie dostępu oporze się na indywidualnym rozpatrzeniu każdego przypadku. Ilcsi zastrzega sobie prawo do złożenia skargi do władz w odniesieniu do treści, które są ewidentnie nielegalne lub postrzegane jako takowe.

W odniesieniu do recenzji Użytkowników, Ilcsi zobowiązuje się do:

 • niepublikowania recenzji lub rekomendacji Użytkownika jako Recenzenta lub rekomendatora, które nie pochodzą od Użytkownika lub nie odpowiadają prawdzie służącej promocji produktów Ilcsi.
 • niepowierzania powyższego osobom trzecim
 • niepotwierdzania, że są to recenzje Użytkownika,
 • nieprzedstawiania nieprawdziwej rekomendacji Użytkownika jako prawdziwej lub rekomendacji Użytkownika,
  • niekupowania polubień ani postów z fałszywego profilu,
 • zapewnić wszystko co możliwe, w celu przedstawienia prawdziwych i wyważonych informacji.

W celu odfiltrowania fałszywych ocen i rekomendacji Ilcsi zastrzega, że ​​ opinie i rekomendacje mogą wyłącznie Użytkownicy posiadający zarejestrowane konto Użytkownika bądź profil społecznościowy.

15. PRAWA AUTORSKIE

W odniesieniu do własnych logo, znaków towarowych, sloganów i wszelkich treści (w tym między innymi tekstów i obrazów) publikowanych przez Ilcsi na Stronie internetowej lub w Sklepie Internetowym i/lub treści wiadomości wysyłanych do Użytkownika przez Ilcsi (np. prace chronione prawem autorskim), Użytkownik nie ma prawa do wykorzystywania treści wyświetlanych na Stronie, w Sklepie Internetowym lub w wiadomościach Ilcsi w jakikolwiek sposób bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Ilcsi, z wyjątkiem zakresu, w jakim obowiązujące prawo (nie zezwalające na odstępstwa) na to pozwala, na przykład w przypadku utworów chronionych prawem autorskim, w przypadkach dozwolonego użytku uregulowanych w ustawie LXXVI z 1999 r. o prawie autorskim.

Użytkownik wyraża zgodę na niepobieranie, niemodyfikowanie ani nieprzesyłanie treści ze Strony do innych aplikacji/witryn. Informujemy, że prowadzona przez nas Strona i Sklep Internetowy są traktowane jak baza danych, w związku z czym wymagana jest zgoda Ilcsi na kopiowanie jakichkolwiek treści zawartych na Stronie, w celu ich publicznego udostępnienia, lub na jej przekazanie do wiadomości publicznej. W przypadku naruszenia wszystkich tych warunków, Ilcsi zastrzega sobie prawo do dochodzenia swoich roszczeń odszkodowawczych i innych.

Akceptując niniejszą Umowę, Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania na rzecz Ilcsi w przypadku nieautoryzowanego użycia jakiejkolwiek zawartości Strony lub Sklepu Internetowego (tekstu, obrazu lub bazy danych).

W związku z naruszeniem praw autorskich do zdjęć produktów znajdujących się na Stronie (np. ich kopiowanie, wyświetlanie na innych stronach internetowych, inne nieuprawnione użycie) Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zapłacenia Ilcsi ryczałtowej kwoty w wysokości 30.000 HUF za zdjęcie produktu i każde inne wykorzystanie.

Powyższa kwota została ustalona i jest należna wyłącznie na podstawie naruszenia praw Ilcsi do zdjęć produktów. Nie obejmuje ona innych naruszeń praw autorskich lub ich konsekwencji, naruszenia, odszkodowania lub konsekwencji naruszeń innych praw Ilcsi, ani nie obejmuje żadnych innych konsekwencji prawnych poza odszkodowaniem (w tym, między innymi, spłaty jakichkolwiek innych wartości pieniężnych), które Ilcsi zastrzega sobie prawo do egzekwowania.

Powyższą kwotę należy również interpretować jako minimalną kwotę odszkodowania w związku ze wskazanym naruszeniem praw autorskich. Ilcsi zastrzega sobie prawo do dochodzenia wszelkich dodatkowych odszkodowań.

Ilcsi zastrzega sobie prawo (ale nie zobowiązuje się) do edytowania Strony według własnego uznania, dostosowywania go do własnych potrzeb, przesyłania lub usuwania treści.

16.  OCHRONA DANYCH

Korzystając ze Strony i usług Sklepu Internetowego, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jego dane osobowe są przetwarzane zgodnie z aktualną Polityką Prywatności Ilcsi dostępną na Stronie (link.) Ilcsi jest zobowiązana do przetwarzania danych osobowych zarządzanych w związku z niniejszą Umową zgodnie z aktualną Polityką Prywatności dostępną na Stronie oraz odpowiednimi przepisami prawa. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych.

17. OBSŁUGA KLIENTA, REKLAMACJE

Użytkownik może skontaktować się z Ilcsi w następujący sposób:

Główny adres email oraz adres pocztowy Sklepu internetowego:

Adres email:         

w języku węgierskim: ugyfelszolgalat@ilcsi.com;

W języku angielskim: customercare@ilcsi.com

Adres pocztowy: ILCSI E-kereskedelmi Kft., H-1021 Budapeszt, Üdülő út 37. Węgry

Prosimy pamiętać, że ogólnych informacji o naszych produktach i usługach możemy udzielić przez telefon. W przypadku określonych zamówień i usług w Sklepie Internetowym nie prowadzimy telefonicznej obsługi posprzedażowej Klienta, w związku z czym nie mamy możliwości rozpatrzyć Państwa reklamacji dotyczących konkretnego zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym przez telefon.

W przypadku jakichkolwiek reklamacji dotyczących naszych produktów lub usług, prosimy o powiadomienie Ilcsi pisemnie w języku węgierskim na adres ugyfelszolgalat@ilcsi.com; w języku angielskim na adres e-mail customercare@ilcsi.com lub pocztą na adres H-1021 Budapeszt, Üdülő út 37. Węgry.

W przypadku pytań dotyczących dostaw do domu, a przesyłka jest już u kuriera, skierujemy Państwa do przewoźnika.

Użytkownik w każdym przypadku otrzyma potwierdzenie o otrzymaniu prze Ilcsi reklamacji. Ilcsi jest zobowiązana do udzielenia pisemnej odpowiedzi na otrzymaną reklamację w formie pisemnej i przesłania odpowiedzi Użytkownikowi w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli reklamację nie uzna za zasadną, obowiązana jest ją uzasadnić, a także zobowiązana jest do pisemnego poinformowania Użytkownika o dostępnych mu opcjach obsługi reklamacji, w zależności od jej charakteru. Ilcsi przechowuje dokumentację reklamacji oraz kopię odpowiedzi na nie przez okres wskazany w Informacji o zarządzaniu danymi (link).

Użytkownicy mogą zgłaszać swoje skargi dotyczące ochrony konsumentów na Stronie za pośrednictwem łącza wskazanego w punkcie menu „Rozstrzyganie sporów online”.

W przypadku konsumentów węgierskich, mogą oni również zgłaszać się do przedstawicielu powiatowego Urzędu ochrony konsumentów właściwego dla ich miejsca zamieszkania, który w razie potrzeby przeprowadzi postępowanie urzędowe po rozpatrzeniu reklamacji. W tak prowadzonym postępowaniu peszteński Urząd powiatowy pełni funkcję organu drugiego stopnia. Lista urzędów powiatowych na Węgrzech jest dostępna pod następującym linkiem: http://jarasinfo.gov.hu/

W sprawie rozstrzygania skarg konsumenckich, prosimy zapoznać się z rozdziałem dotyczącym organów rozjemczych i internetowego rozstrzygania sporów w rozdziale 18 poniżej (Prawo właściwe i spory prawne).

W przypadku wystosowania reklamacji związanej z jakością produktu bądź podczas jego wycofania, podczas rozpatrywania reklamacji Ilcsi stosuje również wytyczne dotyczące Dobrej Praktyki Produkcyjnej („GMP”) opisanej w punkcie 4 powyżej. 

18. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY PRAWNE

Niniejsza Umowa podlega prawu węgierskiemu, jednakże w odniesieniu do konsumentów w państwach członkowskich Unii Europejskiej zastosowanie ma prawo kraju zwykłego pobytu konsumenta, z uwzględnieniem art. 6 rozporządzenia (WE) nr 593/2008 z dnia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, mają zastosowanie – w przypadku prawa węgierskiego – odpowiednie przepisy ustawy V z 2013 r. Kodeks cywilny oraz ustawa CVIII z 2001 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W odniesieniu do niniejszej Umowy wyłączone jest stosowanie umów międzynarodowych dotyczących sprzedaży towarów, w tym między innymi, lecz nie ograniczając się do Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r.

Internetowe rozstrzyganie sporów konsumenckich:

Pod poniższym linkiem dostępna jest również platforma internetowego rozstrzygania sporów, służąca do rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z zamówień związanych z niniejszą Umową: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Prosimy o wypełnienie formularza reklamacyjnego online. Po wyrażeniu przez Ilcsi zgody na rozpatrzenie skargi w ramach procedury rozstrzygania sporów, Użytkownik i Ilcsi są zobligowani do zawarcia porozumienia w ciągu 30 dni w sprawie organu rozstrzygającego spory, który zostanie wybrany do zbadania skargi. Gdy organ rozstrzygania sporów podejmie decyzję w sprawie skargi Użytkownika, poinformuje o tym na platformie internetowego rozstrzygania sporów. Użytkownik otrzyma powiadomienie o podjęciu decyzji w jego sprawie. W celu zobaczenia decyzji, Użytkownik musi zalogować się na swoje konto. Adres e-mail firmy Ilcsi: w języku węgierskim: ugyfelszolgalat@ilcsi.com; w języku angielskim: customercare@ilcsi.com.

Na podstawie prawa węgierskiego: Organ rozjemczy: Użytkownik będący konsumentem może również zwrócić się do następujących organów rozjemczych w celu pozasądowego rozstrzygania sporów związanych z zawarciem i wykonywaniem Umowy między nim a Ilcsi. Ilcsi ma obowiązek współpracować w postępowaniu organu rozjemczego. Więcej informacji można znaleźć tutaj: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=tajekoztatas_az_eljaras_meneterol

Organ rozjemczy właściwy dla siedziby Ilcsi:

 

Rada Pojednawcza w Budapeszcie

Address: H-1016 Budapest, Krisztina krt. 99, Hungary

Telephone number: +36 1 488-2131

Fax number: +36 1 488-2186

President: Dr. György Baranovszky

Email: bekelteto.testulet@bkik.hu

Rada pojednawcza w komitacie Jász-Nagykun-Szolnok

Address: H-5000 Szolnok, Verseghy park 8, Hungary

Telephone number: +36 56 510-610

Fax number: +36 56 370-005

President: Judit Dr. Lajkóné dr. Vígh

Email: kamara@jnszmkik.hu

Rada pojednawcza w komitacie Baranya

Address: H-7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36, Hungary

Mailing address: H-7602 Pécs, Pf. (PO Box) 109

Telephone number: +36 72 507-154

Fax number: +36 72 507-152

President: Dr. József Bodnár

Email address: bekelteto@pbkik.hu

Rada pojednawcza w komitacie Komárom-Esztergom

Address: H-2800 Tatabánya, Fő tér 36, Hungary

Telephone number: +36 34 513-010

Fax number: +36 34 316-259

President: Dr. György Rozsnyói

Email: kemkik@kemkik.hu

Rada pojednawcza w komitacie Bács-Kiskun

Address: H-6000 Kecskemét, Árpád krt. 4, Hungary

Telephone number: +36 76 501-525, + 36 76 501-500

Fax number: +36 76 501-538

President: Dr. Zsuzsanna Horváth

Email: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 Rada pojednawcza w komitacie Nógrád

Address: H-3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a, Hungary

Telephone number: +36 32 520-860

Fax number: +36 32 520-862

President: Dr. Erik Pongó

Email: nkik@nkik.hu

Rada pojednawcza w komitacie Békés

Address: H-5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5, Hungary

Telephone number: +36 66 324-976, 446-354, 451-775

Fax number: +36 66 324-976

President: Dr. László Bagdi

Email: bekeltetes@bmkik.hubmkik@bmkik.hu

Rada pojednawcza w komitacie Pest

Address: H-1055 Budapest Kossuth tér 6-8, Hungary

Telephone number: +36 1-474-7921

Fax number: +36 1-474-7921

President: dr. Károly Csanádi

Email: pmbekelteto@pmkik.hu

Rada pojednawcza w komitacie Borsod-Abaúj-Zemplén

Address: H-3525 Miskolc, Szentpáli u. 1, Hungary

Telephone number: +36 46 501-091, 501-870

Fax number: +36 46 501-099

President: Dr. Péter Tulipán

Email: bekeltetes@bokik.hu

Rada pojednawcza w komitacie Somogy

Address: H-7400 Kaposvár, Anna utca 6, Hungary

Telephone number: +36 82 501-000

Fax number: +36 82 501-046

President: Dr. Ferenc Novák

Email: skik@skik.hu

Rada pojednawcza w komitacie Budapest

Address: H-1016 Budapest, Krisztina krt. 99, Hungary

Telephone number: +36 1 488-2131

Fax number: +36 1 488-2186

President: Dr. György Baranovszky

Email: bekelteto.testulet@bkik.hu

Rada pojednawcza w komitacie Szabolcs-Szatmár-Bereg

Address: H-4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2, Hungary

Telephone number: +36 42 311-544, + 36 42 420-180

Fax number: +36 42 420-180

President: Katalin Görömbeiné dr. Balmaz

Email: 

bekelteto@szabkam.hu

Rada pojednawcza w komitacie Csongrád

Address: H-6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12, Hungary

Telephone number: +36 62 554-250/extension 118

Fax number: +36 62 426-149

President: Dr. Károly Horváth

Email: info@csmkik.hu

Rada pojednawcza w komitacie Tolna

Address: H-7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25, Hungary

Telephone number: +36 74 411-661

Fax number: +36 74 411-456

President: Dr. Ferenc Gáll

Email: kamara@tmkik.hu

Rada pojednawcza w komitacie Fejér

Address: H-8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6, Hungary

Telephone number: +36 22 510-310

Fax number: +36 22 510-312

President: Dr. József Vári Kovács

Email: fmkik@fmkik.hubekeltetes@fmkik.hu

Rada pojednawcza w komitacie Vas

Address: H-9700 Szombathely, Honvéd tér 2, Hungary

Telephone number: +36 94 312-356

Fax number: +36 94 316-936

President: Dr. Zoltán Kövesdi

Email: vmkik@vmkik.hu

Rada pojednawcza w komitacie Győr-Moson-Sopron Megye

Address: H-9021 Győr, Szent István út 10/a, Hungary

Telephone number: +36 96 520-202; 520-217

Fax number: +36 96 520-218

President: László Horváth

Email: bekelteto@gymskik.hu

Rada pojednawcza w komitacie Veszprém

Address: H-8200 Veszprém, Budapest u. 3, Hungary

Telephone number: +36 88 429-008

Fax number: +36 88 412-150

President: Dr. Csaba Vasvári

Email: info@bekeltetesveszprem.hu

Rada pojednawcza w komitacie Hajdú-Bihar

Address: H-4025 Debrecen, Petőfi tér 10, Hungary

Telephone number: +36 52 500-735

Fax number: +36 52 500-720

President: Dr. Zsolt Hajnal

Email: hbkik@hbkik.hu

Rada pojednawcza w komitacie Zala

Address: H-8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24, Hungary

Telephone number: +36 92 550-514

Fax number: +36 92 550-525

President: Dr. Sándor Molnár

Email: 

zmkik@zmkik.hu

zmbekelteto@zmkik.hu

 Rada pojednawcza w komitacie Heves

Address: H-3300 Eger, Faiskola út 15, Hungary

Mailing address: H-3301 Eger, Pf. (PO Box) 440, Hungary

Telephone number: +36 36 416-660/extension 105

Fax number: +36 36 323-615

President: Dr. Csaba Gordos

Email: hkik@hkik.hu

 

19.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między Ilcsi a Użytkownikiem w odniesieniu do zamówień w ramach niniejszej Umowy (w tym Rejestracji i Newslettera) i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy lub praktyki, pisemne lub ustne, między stronami.

Jeżeli którakolwiek ze stron nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy lub ich części lub będzie się zwlekać z ich wykonaniem, nie może to być interpretowane jako zrzeczenie się przez drugą stronę przedmiotowych zobowiązań na korzyść strony zalegającej.

Żadna praktyka, jakkolwiek powszechnie znana i często stosowana przez strony podobnych umów w danej branży, nie stanie się częścią Umowy, o ile nie zostanie wyraźnie w niej zawarta.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na przeniesienie przez Ilcsi Umowy na osobę trzecią lub przeniesienie jej roszczeń wynikających z Umowy. Takie przedsiębiorstwa są uprawnione do bezpośredniego egzekwowania wszystkich postanowień niniejszej Umowy, odwoływania się do tych, które zawierają dla nich pewne korzyści (lub uprawnienia).

Umowa nie ma wpływu na prawa, które przysługują Użytkownikowi jako konsumentowi lub na prawa, których Użytkownik lub firma Ilcsi nie mogą zmienić w Umowie lub których nie można zrzec się w umowie.

Żadne z postanowień Umowy nie uprawnia użytkownika do używania nazwy handlowej, znaków towarowych, oznaczeń, logotypów, logogramów, nazw domen i innych cech wyróżniających Ilcsi, chyba że są zgodnie z pisemną umową między Użytkownikiem a Ilcsi.

Jeżeli przepisy prawa obowiązującego w kraju Użytkownika nakładają zasady surowsze niż postanowienia niniejszej Umowy i nie dopuszczają odstępstw dla stron w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego i Serwisu, Użytkownik zobowiązuje się do ich przestrzegania, ale również przyjmuje do wiadomości, że odpowiedzialność Ilcsi za Umowę opiera się na przepisach obowiązującego prawa i wyklucza swoją odpowiedzialność w maksymalnym możliwym zakresie na podstawie odpowiednich przepisów prawa za nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących w kraju Użytkownika.

Jeżeli określona część niniejszej Umowy okaże się nieważna na podstawie odpowiedniego przekonującego przepisu prawa lub prawomocnego orzeczenia sądu, nie wpłynie to na ważność Umowy jako całości, a postanowienia Umowy, których nieważność nie dotyczy, pozostaną w mocy bez zmian – nieważna część zostanie zastąpiona ważnym postanowieniem o możliwie najbardziej zbliżonej treści.

Jeżeli niniejsza Umowa jest dostępna w kilku językach na tej samej Stronie i występuje rozbieżność między wersjami językowymi, w takim przypadku wersja wiążącą jest wersja językowa zaakceptowana przez Użytkownika.

© ILCSI E-kereskedelmi Kft. / Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT / Kancelaria prawna Jambrik